Home > News > Tien zaken om te onthouden uit het voorstel van decreet houdende de gemeentewegen.
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

Tien zaken om te onthouden uit het voorstel van decreet houdende de gemeentewegen.

calendar_new
20/03/2019
Related Lawyer(s)
 
Op 1 februari 2019 hebben enkele parlementsleden van de meerderheidspartijen bij het Vlaams Parlement een decreetsvoorstel ingediend waarmee zij een nieuw statuut voor gemeentewegen tot stand willen brengen. Het voorstel geeft uitvoering van een in het Vlaams regeerakkoord opgenomen optie om de bestaande wetgeving te moderniseren.
 
Hieronder volgen 10 van de belangrijkste elementen uit het ingediende voorstel.
 
 
  • Er komt één statuut voor alle gemeentewegen. Het onderscheid tussen gewone gemeentelijke wegen en buurtwegen verdwijnt. De Buurtwegenwet van 1841 wordt opgeheven en het Rooilijnendecreet van 2009 is voortaan niet meer van toepassing op gemeentelijke wegen
 
  • Het decreet bepaalt enkele algemene doelstellingen en principes die de basis moeten vormen voor alle beslissingen inzake gemeentewegen. Deze principes benadrukken dat een aanpassing van een gemeenteweg een uitzonderingsmaatregel is die afdoende moet worden gemotiveerd, dat deze aanpassingen ten dienste moeten staan van het algemeen belang, dat de verkeersveiligheid in acht moet worden genomen, dat aanpassingen zo nodig in een grensoverschrijdend perspectief worden bekeken en dat rekening moet worden gehouden met de belangen van de huidige en toekomstige generaties en dat de behoeften van verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegenover elkaar worden afgewogen. De gemeenten moeten verder een geïntegreerd beleid voeren dat gericht is op de uitbouw van een veilig netwerk op lokaal niveau en op de herwaarding en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen.
 
  • De gemeenten kunnen die doelstellingen en principes verder verfijnen in een gemeentelijk beleidskader, dat ook een afwegingskader voor wijzigingen aan het netwerk van gemeentewegen omvat. Met dit kader zal rekening moeten worden gehouden bij alle beslissingen over aanpassingen van gemeentewegen.
 
  • Elke aanpassing van het netwerk van gemeentewegen (aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg) behoeft een uitdrukkelijke beslissing. Het tenietgaan van een gemeenteweg door verjaring zal niet langer mogelijk zijn. De bestaande discussie of buurtwegen door verjaring teniet kunnen gaan komt hierdoor te vervallen. Wel kan een belanghebbende aan de gemeenteraad verzoeken om zich uit te spreken over de opheffing van een gemeentelijke weg wegens dertigjarig niet-gebruik.
 
  • De beslissing tot aanpassing komt steeds enkel aan de gemeenteraad toe. De complexe gedeelde bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en deputatie inzake buurtwegen komt te vervallen.
 
  • De ligging en de breedte van de gemeentewegen worden vastgesteld in gemeentelijke rooilijnenplannen, die worden opgemaakt en eventueel gewijzigd of opgeheven volgens de procedure die omschreven is in het decreet. Dit procedure gaat uit van een voorstel van het college, een voorlopige vaststelling van een ontwerp door de gemeenteraad, een openbaar onderzoek en een definitieve vaststelling door de gemeenteraad.
 
  • De beslissing tot aanpassing kan ook geïntegreerd worden in een procedure tot opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan of in een procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Het zal dus niet langer nodig zijn om voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning een procedure tot wijziging van een buurtweg te doorlopen.
 
  • In het kader van een vergunningsaanvraag die een aanpassing van een gemeenteweg omvat zal de vergunningverlenende overheid steeds de zaak moeten voorleggen aan de gemeenteraad. Een overheid kan het dossier dus niet langer blokkeren door te weigeren om de zaak voor te leggen aan de gemeenteraad.
 
  • Tegen de beslissingen van de gemeenteraad inzake gemeentewegen kan een beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Dit kan zowel bij een beslissing over een rooilijn als bij om een beslissing die wordt genomen binnen een vergunningsprocedure. De Vlaamse Regering kan de beslissing van de gemeenteraad al dan niet vernietigen, maar kan ze niet hervormen.  Het toezicht van de Vlaamse Regering is beperkt tot een controle op de naleving van het decreet, van substantiële vormvereisten en van het gemeentelijke beleidskader en afwegingskader.
 
  • Het decreet bevat tot slot een luik inzake bestuurlijke handhaving. Indien gemeentewegen zouden worden gewijzigd zonder geldige beslissing kan de gemeente optreden via een bestuurlijke last tot herstel, waaraan bestuursdwang of een dwangsom gekoppeld kunnen worden.
 
Het is de bedoeling dit decreet nog deze legislatuur (en dus voor 23 april 2019) goed te keuren, en het in werking te laten treden op 1 september 2019.
18 maart 2019
 
 
Meer weten?
 
Filip De Preter
Counsel