Home > COVID-19 RESOURCE CENTER: LATEST UPDATES
Print pageprint Stay Informedprint

COVID-19 RESOURCE CENTER: LATEST UPDATES

   26/05/2021
   State aid and support measures
     
     
Tijdelijke doelgroepvermindering evenementensector - coronamaatregel   De Regering heeft beslist een doelgroepvermindering toe te kennen aan de werkgevers die deel uitmaken van de evenementensector. Het doel bestaat erin deze sector te ondersteunen, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze doelgroepvermindering kan toegekend worden tijdens het 2de en 3de kwartaal 2021 (wet van 2 april 2021 - BS van 13 april 2021)
     
     
Tijdelijke doelgroepvermindering hotelsector - coronamaatregel   De Regering heeft beslist een doelgroepvermindering toe te kennen aan bepaalde werkgeverscategorieën uit de hotelsector die geconfronteerd worden met een lagere bezettingsgraad. Het doel bestaat erin deze sector te ondersteunen, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze doelgroepvermindering beoogt het 2de kwartaal 2021 en wordt toegekend voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid (wet van 2 april 2021 - BS van 13 april 2021).
     

 

   Employment
     
Uitbreiding aantal dagen socioculturele sector - coronamaatregel  
In een op 20 mei 2021 getekend koninklijk besluit (nog te publiceren) wordt het maximum aantal dagen ten belope waarvan de werknemers en werkgevers actief in de socioculturele scctor vrijgesteld zijn van bijdragen, voor 201 verhoogd van 25 naar 50 dagen.
     

 

   25/05/2021

   State aid and support measures

     
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique en faveur de certains secteurs touchés indirectement par des décisions de fermeture dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, 
 
     

 

   14/04/2021
   Employment
     
Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven - Maatregelen wegens de coronacrisis   In de strijd tegen het coronavirus werden de maatregelen voor de werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof gewijzigd en verlengd tot en met 30.06.2021. Die maatregelen zijn van toepassing op de gedeeltelijke en volledige onderbrekingen.
     

 

   13/04/2021
   Employment
     
     
Uitbreiding studentenarbeid 2de kwartaal 2021 in sommige sectoren - coronamaatregel   De wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie werd gepubliceerd (BS van 13 april 2021). Daarin staat de maatregel opgenomen die het mogelijk maakt jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in bepaalde sectoren tegen te gaan, door de uren die een student presteert in de zorgsector of in het onderwijs, ook tijdens het 2de kwartaal 2021 niet mee te laten tellen voor het contingent van 475 uren voor 2021.
     
     
120 extra vrijwillige overuren 2de kwartaal 2021 - coronamaatregel   De wet van 20 december 2020 (BS van 30 december 2020) verhoogde voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 en 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 het jaarlijks maximum van 100 vrijwillige overuren naar 220 vrijwillige overuren voor de ‘cruciale sectoren’. De verhoging van het jaarlijks maximum met 120 extra overuren geldt eveneens voor het 2de kwartaal 2021 (wet van 2 april 2021 - BS van 13 april 2021).
     

 

   Data Protection
     
Covid-19: protocolakkoord inzake gegevensverwerking  

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een protocolakkoord goed tussen de federale staat en de deelgebieden betreffende de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en betreffende het toezicht van de sociaal inspecteurs op de naleving van de Covid-19-maatregelen op de arbeidsplaatsen.

     

 

   08/04/2021
  State aid and Support Measures
     
Coronavirus: Team Europe continues to deliver with more than €26 billion disbursed in support to partner countries in one year   One year ago today, the European Commission and the High Representative set out plans for a targeted EU response to support partner countries' efforts in tackling the Coronavirus pandemic combining resources from the EU, its Member States and European financial institutions, as ‘Team Europe'. By 1 January 2021, Team Europe had already supported partner countries around the world with more than €26 billion, 65% of the overall response package that now stands at over €40 billion and exceeding the original €20 billion pledged.
     

 

   7/04/2021
  State aid and Support Measures
     
Coronavirus: Commission mobilises €123 million for research and innovation to combat the threat of variants   The Commission is mobilising €123 million from Horizon Europe, the new EU research and innovation programme, for urgent research into coronavirus variants. This first emergency funding under Horizon Europe adds to a range of EU-funded research and innovation actions to fight the coronavirus and contributes to the Commission's overall action to prevent, mitigate and respond to the impact of coronavirus variants, in line with the new European bio-defence preparedness plan HERA Incubator.
     

 

 Employment
     
Telewerk – mogelijkheid tot aangifte - coronamaatregel  

De ondernemingen en instellingen die er niet in slaagden hun telewerk-aangifte tijdig uit te voeren, zijn verplicht dit toch nog te doen ook na 6 april 2021. De sociale inspectiediensten zijn ondertussen gestart met controles op het terrein. Werkgevers die hun aangifte niet verrichten, zullen zich hiervoor moeten verantwoorden.
De applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite blijft toegankelijk tot 18 april voor de aangifte van de maand april, zowel voor een originele aangifte als voor eventuele wijzigingen.

     

 

   2/04/2021
   State aid and Support Measures
     
     
Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (1)
     
     
Bijdragevermindering, toegekend aan de werkgevers van de reissector - coronamaatregel  
De Regering heeft beslist een bijdragevermindering toe te kennen aan de werkgevers die deel uitmaken van de reissector en die onder de wet van 21 november 2017 vallen, met name zij die verzekerd zijn tegen insolventie in het kader van hun activiteiten als reisorganisatie. Het doel bestaat erin deze sector te ondersteunen, die zwaar getroffen werd door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
     

 

   1/04/2021
   Real Estate
     
Arrêté du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 4 novembre 2020 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires  
     

 

   29/03/2021
   Tax and Social Security
     
Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92 en matière d'allocations légales de chômage temporaire -  Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

 

   State aid and Support Measures
     
Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24 en 41 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en houdende ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie
     

 

   28/03/2021
   Employment
     
     
Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs temporaires peuvent être occupés dans des secteurs cruciaux - Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder tijdelijk werklozen kunnen worden tewerkgesteld in cruciale sectoren
     
     
Telewerk – Toelichting bij de verplichte aangifte met betrekking tot telewerk - coronamaatregel  

Het telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker. Ze zijn verplicht de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

De sociale inspectiediensten zijn bevoegd voor het toezicht van het naleven van de verplichtingen inzake het telethuiswerk. Het niet naleven van deze verplichting kan gesanctioneerd worden met ofwel een strafrechtelijke boete ofwel een administratieve geldboete.

     

 

   State aid and support measures
     
Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités -  Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden

 

   12/03/2021
   Corporate
     
Commission's new consumer survey shows impact of COVID-19 and popularity of ‘greener' choices  
The Commission released key data on the behaviour of consumers in 2020. The results of a survey, conducted at the end of 2020, illustrate the impact the COVID-19 crisis had on consumption patterns, with consumers shopping closer to home or supporting local businesses. At the same time, they made ‘greener' choices: consumers were willing to pay more for a product that is more durable.  The findings will be discussed during this year's European Consumer Summit on 15 March 2021. This day also marks the European Consumer Day.
     

 

   11/03/2021
   State aid and Support Measures
     
     
EIB backs EUR 3.7 billion COVID-19 business support, renewable energy, internet, health, education and sustainable urban investment   

Business investment, renewable energy and upgrading hospitals, schools, internet services and urban infrastructure will be accelerated by new financing totalling EUR 3.7 billion approved today by the European Investment Bank (EIB).

• € 2.4 billion to strengthen access to finance and economic resilience to COVID-19
• € 688 million to support solar and wind energy
• € 381 million for transport, upgrading hospitals and schools, and sustainable urban investment
• € 1.5 billion new private sector financing COVID crisis response under Pan-European Guarantee Fund

     
     
EU Solidarity in action: Commission proposes to mobilise almost €530 million to support emergency measures against the coronavirus pandemic  
The  European Commission is putting forward a package of almost €530 million in additional financial support under the EU Solidarity Fund (EUSF). It will contribute to the efforts deployed by 17 Member States and 3 accession countries (Austria, Belgium, Croatia, Czechia, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Spain and Albania, Montenegro and Serbia) to safeguard public health in fighting the coronavirus. This funding will support part of their public expenditure on medical and personal protective equipment, emergency support to the population, and measures of prevention, monitoring and control of the spread of the disease.
     

 

   5/03/2021
   State aid and Support Measures
     
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 février 2021 relatif à l'octroi d'une intervention complémentaire en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 -  Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2021 betreffende de toekenning van een bijkomende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19

 

   Real Estate
     
Arrêté royal prolongeant les mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 -  Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen met betrekking tot de algemene vergadering van mede-eigenaars van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
     

 

   26/02/2021
   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à l'octroi d'aide du programme flamand d'aide aux entreprises touristiques dans le cadre du coronavirus
     

 

   19/02/2021
   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement wallon à l'octroi d'une intervention complémentaire en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een bijkomende tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19
     

 

   16/02/2021
   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises exerçant des activités non essentielles dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     

 

   12/02/2021
   State aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 accordant un prêt au bail commercial aux locataires contraints à la fermeture à la suite des mesures prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
     
     
COVID-19: MAATREGEL TER ONDERSTEUNING VAN DE MAATSCHAPPIJEN VOOR INTERNATIONAAL PASSAGIERSVERVOER  
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vermindering van de vergoedingen en annuleringskosten voor de maatschappijen voor internationaal passagiersvervoer per spoor die in België werkzaam zijn (Thalys, Eurostar, ICE).

 

   Employment
     
COVID-19: RECHT OP BETAALD VACCINATIEVERLOF VOOR WERKNEMERS  

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed over de toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

Concreet krijgt elke werknemer verbonden met een werkgever door een arbeidsovereenkomst het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, teneinde zich te laten vaccineren. Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en een bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen.

 

   Tax and Social Security
     
Arrêté royal prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
     

 

   11/02/2021
   State aid and Support Measures
     
Arrêté ministériel fixant les interventions forfaitaires visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, voor wat betreft de psychiatrische ziekenhuizen
     

 

   5/02/2021
   State aid and Support Measures
     
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020
     

 

   2/02/2021
   Consumer Law and Trade Practices
     
Loi modifiant certaines dispositions du Code de Droit économique en ce qui concerne la prolongation de la période des soldes d'hiver 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 (1) . - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht, betreffende de verlenging van de wintersolden 2021 ingevolge de COVID-19-pandemie (1)
     

 

   29/01/2021
   Employment
     
Flitscontroles telewerk verlengd tot eind februari 2021  

Op 5 januari startten de sociale-inspectiediensten een controleactie voor het verplicht telewerk in de tertiaire sector. Het gaat om een gemeenschappelijke actie die uitgaat van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) waaraan de RVA deelneemt.

Het Strategisch Comité van de SIOD, waaronder de drie voogdijministers, bevoegd voor sociale fraudebestrijding, hebben beslist om de flitscontroles voor het verplicht telewerken in de tertiaire sector te verlengen met 1 maand.

 

   Banking & Finance
     
EBA provides additional clarity on the implementation of selected COVID-19 policies  

The European Banking Authority (EBA) published today additional clarifications on the application of the prudential framework in response to issues raised as a consequence of the COVID-19 pandemic. These clarifications update the FAQ section of the EBA Report on COVID-19 implementation policies, which provides clarity on the implementation of (i) the EBA Guidelines on moratoria and (ii) the EBA Guidelines on COVID-19 reporting and disclosure. This Report is part of the EBA’s wider monitoring of the implementation of COVID-19 policies as well as of the application of existing policies under these exceptional circumstances.

 

   27/01/2021
   State aid and Support Measures
     
Betalingsuitstel voor consumentenkrediet opnieuw mogelijk in 2021  
Consumenten die blijvend financiële moeilijkheden ondervinden door de gevolgen van de aanhoudende coronacrisis, kunnen opnieuw tijdelijk betalingsuitstel krijgen van hun consumentenkrediet(en). Voor het hypothecair krediet bestond al enkele weken een dergelijke regeling.

 

   26/01/2021
   Corporate
     

Circulaire NBB_2021_005 / Distributions de dividendes et rémunération variable dans le cadre de la pandémie de COVID-19

 
La présente circulaire expose les attentes de la Banque nationale de Belgique (ci-après « la Banque ») quant aux distributions de dividendes et à la rémunération variable par les entreprises et groupes d’assurance/de réassurance belges dans le cadre de la pandémie de COVID-19. La circulaire NBB_2020_034 du 25 août 2020 est retirée et remplacée par la présente circulaire.

 

   25/01/2021
   State aid and Support Measures
     
Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het 3de kwartaal 2020 - toeleveranciers update 25/01/2021 - coronamaatregel  
Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering nieuwe maatregelen genomen om de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren te ondersteunen. Zo werd een compensatieregeling uitgewerkt voor toeleveranciers van ondernemingen die op basis van de ministeriële besluiten van 28 oktober 2020 en 1 november 2020 verplicht moesten sluiten. Deze regeling voorziet in een compensatie die gelijk is aan de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor hetzij het 1ste kwartaal 2020, hetzij het 3de kwartaal 2020, waarbij het meest gunstige bedrag van de twee wordt toegekend.

 

   22/01/2021
   Tax and Social Security
     
FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen  
In het kader van de Coronacrisis heeft de overheid enkele bijzondere maatregelen voor de aanvullende pensioenen uitgewerkt. Deze maatregelen worden verlengd tot 31 maart 2021

 

   20/01/2021
   State aid and Support Measures
     
EIB Press Conference on Annual Results - EIB Group increases financing to €77 billion in 2020, combating the COVID-19 pandemic and the climate crisis  
Reflecting the additional need for assistance caused by the COVID-19 pandemic, EIB Group support for small and medium-sized companies grew by €5 billion to €30.6 billion. In total, more than 425 000 companies profited from financing, sustaining more than 4.2 million jobs. The EU bank achieved this without neglecting its other investment priorities: environmental investment reached €16.8 billion, infrastructure projects were supported with €15 billion and €14.4 billion went to innovation projects.

 

   Tax and Social Security
     
Arrêté royal relatif à l'octroi d'un complément pour les travailleurs qui ont été mis en chômage temporaire en 2020. - Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld
     

 

   14/01/2021
   Employment
     
Pretracing buitenlandse arbeidskrachten - coronamaatregel  

Het ministerieel besluit van 12 januari 2021 (BS van 12 januari 2021) breidt het systeem van pretracing uit naar alle sectoren.

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is nu elke werkgever of gebruiker die voor werkzaamheden in België tijdelijk beroep doet op een in het buitenland verblijvende of wonende werknemer of zelfstandige, verplicht een aantal gegevens in te zamelen en bij te houden. Een uitzondering hierop blijft de uitvoering voor natuurlijke personen van werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden (zoals bijvoorbeeld installatie of herstelling van een verkoelingssysteem in de private woning).

 

   12/01/2021
   Employment
     
Tijdelijke werkloosheid overmacht voor werknemers als hun kind door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan  

Het corona-ouderschapsverlof is afgelopen op 30 september 2020. Van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 hebben werknemers het recht om afwezig te zijn op het werk om te zorgen voor een kind dat door de coronamaatregelen niet naar het kinderdagverblijf, de school of naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan.

Wettelijke basis: de wet van 23 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in de gevallen waarin het onmogelijk is voor hun kind om naar het kinderdagverblijf, de school, of het centrum voor opvang van personen met een handicap te gaan.

 

   7/01/2021
   Tax and Social Security
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/053 concernant la taxe sur les appareils automatiques de divertissement due pour l'exercice 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID-19  - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/053 met betrekking tot de belasting op de automatische ontspanningstoestellen verschuldigd voor het belastingjaar 2021 op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19
     
     
Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/051 houdende diverse maatregelen met het oog op de tijdelijke opschorting van de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19 / Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/051 portant diverses mesures visant à suspendre temporairement la taxe sur les établissements d'hébergement touristique en raison de la crise sanitaire du COVID-19

 

   23/12/2020
   Employment
     
CONTROLE OP TELEWERK IN DE TERTIAIRE SECTOR IN JANUARI 2021  
De sociale-inspectiediensten voeren in januari 2021 een nationale flitscontrole uit rond het verplicht telethuiswerk in de tertiaire sector (dienstverlening).
     

 

   22/12/2020
   Banking & Finance
     
22/12/2020 Circulaire NBB_2020_051 / EBA richtsnoeren inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis (geconsolideerde versie van 2 december 2020 van de EBA richtsnoeren EBA/GL/2020/02 die de wijzigingen resulterend uit de EBA richtsnoeren EBA/GL/2020/08 en EBA/GL/2020/15 integreert)  
Deze circulaire vervangt circulaire NBB_2020_31 en integreert de geconsolideerde versie van 2 december 2020 van de EBA richtsnoeren EBA/GL/2020/021 in de toezichtspraktijk van de Bank. Gelet op de diverse vormen van moratoria die naar aanleiding van de COVID-19 crisis werden ingevoerd in verschillende rechtsgebieden was verduidelijking en harmonisatie wenselijk en publiceerde de Europese Bankautoriteit “richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis” (EBA/GL/2020/02). Deze richtsnoeren beogen de prudentiële gevolgen van moratoria te verduidelijken en dit specifiek met betrekking tot de toepassing van de definitie van wanbetaling en de classificatie van respijtverlening voor blootstellingen die onder een moratorium vallen. Als gevolg van de sterke toename van het aantal besmettingen met het coronavirus werden er in verschillende lidstaten opnieuw verstrengde maatregelen opgelegd en worden bijkomende steunmaatregelen toegekend of bestaande maatregelen verlengd om getroffen bedrijven en particulieren bij te staan bij mogelijke tijdelijke liquiditeitsproblemen waarmee ze geconfronteerd kunnen worden door de hernieuwde lockdown-maatregelen.
     

 

   21/12/2020
   Banking & Finance
     
EBA provides additional clarity on the implementation of selected COVID-19 policies  
The European Banking Authority (EBA) published today additional clarifications on the application of the prudential framework in response to issues raised as a consequence of the COVID-19 pandemic. These clarifications update the FAQ section of the EBA Report on COVID-19 implementation policies published on 7 August. They mainly cover the EBA Guidelines on moratoria and COVID-19 reporting, operational risk, downturn LGD estimation and the credit risk mitigation framework. This Report is part of the EBA’s wider monitoring of the implementation of COVID-19 policies as well as of the application of existing policies under these exceptional circumstances.
     

 

   18/12/2020
   Tax & Social Security
     
Bijkomende premie voor langdurig tijdelijk werklozen - Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis COVID-19  
Indien u in de periode van maart 2020 tot en met november 2020 in totaal minstens 53 uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht of wegens economische redenen hebt ontvangen, hebt u recht op deze premie.
     

 

   17/12/2020
   Financial services – Regulatory
     
ESMA renews its decision requiring net short position holders to report positions of 0.1% and above  
The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has renewed its decision to temporarily require the holders of net short positions in shares traded on a European Union (EU) regulated market, to notify the relevant national competent authority (NCA) if the position reaches, exceeds or falls below 0.1% of the issued share capital. The measure applies from 19 December 2020 for a period of three months.

 

   State aid and Support Measures
     
     
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 1, 3 en 4 van en toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus
     
     
Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 - toeleveranciers – coronamaatregel  

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering nieuwe maatregelen genomen om de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren te ondersteunen. Zo werd een compensatieregeling uitgewerkt voor toeleveranciers van ondernemingen die op basis van de ministeriële besluiten van 28 oktober 2020 en 1 november 2020 verplicht moesten sluiten. Deze regeling voorziet in een compensatie die gelijk is aan de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor hetzij het 1ste kwartaal 2020, hetzij het 3de kwartaal 2020, waarbij het meest gunstige bedrag van de twee wordt toegekend.

 

   Banking & Finance
     
De coronacrisis drukt haar stempel op het verloop van de kredietomloop  

De coronacrisis weegt sterk op de economische activiteit. Ondernemingen hebben dan ook minder nood aan kredieten om werkkapitaal en investeringen te financieren. In het derde trimester van 2020 werden opnieuw minder ondernemingskredieten aangevraagd dan in dezelfde periode van 2019. Die daling vertaalde zich ook in de productie van nieuwe kredieten.

Het uitstaand volume aan ondernemingskredieten, daalde lichtjes in vergelijking met vorig kwartaal, maar lag eind september 2020 nog 3,6% hoger dan een jaar eerder en bereikte 168,6 miljard euro. Begin 2020 was er nog een uitgesproken positieve sprong in de jaarlijkse groei van de opgenomen ondernemingskredieten. Vanaf juni tot september 2020 komt de jaargroei beduidend lager te liggen.

De financiële sector zet meer dan ooit in op de ondersteuning van de economie, dat blijkt onder meer uit de lage weigeringsgraad. De weigeringsgraad is slechts licht gestegen in vergelijking met de weigeringsgraad in de derde trimesters van de 2 vorige jaren en ligt nog steeds op een laag niveau. De banken blijven dus vrij vlot krediet verlenen niettegenstaande de moeilijke sanitaire en economische situatie die zeker een negatieve impact heeft op de kwaliteit van heel wat kredietaanvragen.

     

 

   16/12/2020
   Banking & Finance
     
EBA welcomes European Commission’s action plan to tackle NPLs in the aftermath of the COVID-19 pandemic  
The European Banking Authority (EBA) welcomed today the European Commission’s comprehensive action plan to tackle the expected rise of non-performing loans (NPLs) on banks’ balance sheets following the outbreak of the COVID-19 pandemic. The action plan requests the EBA’s support to improve data quality and comparability, enhance transparency and market discipline under Pillar 3 rules, and address regulatory impediments to NPL purchases. The EBA is going to act swiftly to support these initiatives while continuing its wider regulatory and supervisory work on NPLs in the EU.

 

   State aid and Support Measures
     
EIB Group backs € 12.5 billion COVID-19 support, business, clean energy transport and urban investment  

The European Investment Bank (EIB) Board of Directors today approved new financing totalling EUR 12.5 billion to support companies impacted by COVID-19, alongside accelerating renewable energy, sustainable transport and urban investment across Europe and around the world.

This includes € 4.1 billion to strengthen public health and private sector resilience to the COVID-19 pandemic. New EIB financing will support medical and pharmaceutical innovation, including testing and treatment, hospital and public health investment and local business lending programmes to help companies in sectors most impacted by the pandemic.

     

 

   15/12/2020
   State aid and Support Measures
     
Team Europe contributes €500 million to COVAX initiative to provide one billion COVID-19 vaccine doses for low and middle income countries  
Fair and equitable access to a successful COVID-19 vaccine, regardless of income, for millions of people across Africa, Asia, the Caribbean and Pacific, and in Europe's eastern and southern neighbourhood, has been enabled by €500 million of new European financial support for the global vaccine initiative COVAX. Team Europe's engagement will accelerate global efforts to bring the pandemic under control and scale up distribution of a successful vaccine as soon as it becomes available.
     

 

   14/12/2020
   Banking & Finance
     
De Belgische economie herstelt zich geleidelijk na de zware coronaklap maar het begrotingstekort blijft onhoudbaar hoog  
De economische bedrijvigheid in België krimpt dit jaar met 6,7 % als gevolg van de beperkende maatregelen die werden opgelegd om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. De achteruitgang is minder zwaar dan eerst gevreesd, maar toch nog ruim driemaal zo sterk als tijdens de mondiale financiële crisis van 2008-2009. Naarmate de beperkende maatregelen weer worden versoepeld en in de veronderstelling dat een effectieve medische oplossing, zoals een vaccin, kan worden gevonden en verspreid vanaf volgend jaar, volgt de komende twee jaren een geleidelijk herstel met meer dan 3%, in belangrijke mate gedreven door de gezinsconsumptie. Het herstel van de bedrijfsinvesteringen vraagt daarentegen wat meer tijd en de netto-uitvoer blijft gedurende de hele projectieperiode op de groei wegen. De coronacrisis heeft ook een weerslag op de arbeidsmarkt: er gaan zowat 100 000 arbeidsplaatsen verloren tegen de herfst van 2021. Het begrotingstekort zwelt aan tot meer dan 10 % bbp in 2020. Belangrijker is dat het ook nadien structureel hoog blijft en meer dan het dubbele bedraagt van het peil dat zonder de crisis zou zijn bereikt.
     

 

   11/12/2020
   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention en faveur des établissements fermés depuis le 2 novembre 2020 par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses réglementations / Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een tegemoetkoming ten gunste van de inrichtingen die sinds 2 november 2020 per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19 et tot wijziging van diverse regelgevingen
     

 

   10/12/2020
   Employment
     
Minister De Sutter maakt het mogelijk voor ambtenaren om vrijwilligerswerk uit te voeren in sectoren die lijden onder de COVID-pandemie  
Door de coronacrisis zijn er ook een aantal ambtenaren tijdelijk werkloos geworden, anderen hebben geen volledig gevuld uurrooster meer en zijn gedeeltelijk werkloos. Als ambtenaren zich geroepen voelen om mee te gaan helpen als vrijwilliger in sectoren die zwaar getroffen worden door de pandemie, dan kunnen ze - in overleg met hun diensthoofd -, aanspraak maken op dienstvrijstelling. Dat kan gaan van enkele uren tot een volledig werkweek en dit tot eind maart. Als de COVID-crisis blijft aanslepen, kan die datum verlengd worden.

 

   Banking & Finance
     
ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy  

The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided on modifications to the terms and conditions of the third series of targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III). The extension of the pandemic-related low interest rate period, the addition of three more operations and the increase in the amount that can potentially be borrowed under TLTRO III will preserve the very attractive funding conditions that over the past few months have supported banks’ efforts to keep credit flowing to the real economy in a time of high stress. This will help banks to secure the liquidity they need to extend loans to households and firms on very favourable lending terms.

     

 

   9/12/2020
   Banking & Finance
     
Ook in 2021 kunnen gezinnen en bedrijven bij banken terecht voor betalingsuitstel  

In maart 2020 kondigde de financiële sector een eerste reeks steunmaatregelen aan om gezinnen en bedrijven door de moeilijke periode van de coronacrisis heen te loodsen. Gezinnen en bedrijven konden voor maximaal 6 maanden betalingsuitstel aanvragen, nadien verlengd tot maximaal 9 maanden (met uiterlijke datum 31 december 2020).

De sector heeft beslist om ook in 2021 haar engagement verder te zetten en maximale ondersteuning te bieden.

     

 

   3/12/2020
   State aid and Support Measures
     
     
Arrêté ministériel relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé et de l'action sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Ministerieel besluit betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de sector van gezondheid en sociale actie in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Arrêté 2020/2130 du Collège de la Commission communautaire française octroyant une prime spécifique « COVID-19 » aux membres du personnel de Bruxelles Formation et aux membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française
     

 

   1/12/2020
   State aid and Support Measures
     
Team Europe COVID-19 response: EU announces €20 million to support health systems in ASEAN  
As part of Team Europe's global response to the coronavirus pandemic, the European Union announced today a new €20 million programme to support the preparedness and response capacities of our partners in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

 

   Banking & Finance
     
EIB Investment Survey – Businesses are intending to reduce investment due to the pandemic  

The European Investment Bank (EIB) has launched the fifth edition of its EIB Investment Survey.

The first findings of the survey show a widening investment gap throughout Europe, which can be linked to the stretch in government budgets due to the pandemic and the economic crisis. These investment gaps threaten to undermine the European Union’s ambitious plans for a green and digital transformation.

     

 

   30/11/2020
   State aid and Support Measures
     
Covid-19: tijdelijke steunmaatregelen – Tweede lezing  
De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen wegens de Covid 19 pandemie.

 

   Banking & Finance
     

Governors and Heads of Supervision commit to ongoing coordinated approach to mitigate Covid-19 risks to the global banking system and endorse future direction of Basel Committee work

 

The Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS), the oversight body of the Basel Committee on Banking Supervision, has today endorsed a coordinated approach to mitigating Covid-19 risks to the global banking system.

     

 

   Tax & Social Security
     
Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant / Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid
     

 

   27/11/2020
   Tax & Social Security
     
Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - kunstenaars en tijdelijke medewerkers evenementen – update 27 november 2020  

De minister van Werk heeft op 3 november 2020 de beslissing genomen om het openstellen van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor artiesten en andere occasionele werknemers, te verlengen. Het betreft tewerkstellingen in het kader van festivals en andere evenementen, die geannuleerd werden als gevolg van de corona maatregelen genomen door de overheid.

Het is mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aan te vragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst (die dateert van ten laatste 31 oktober 2020) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 maart 2021.

De juiste procedures die moeten gevolgd worden en meer details kan u terug vinden in de FAQ- lijst tijdelijke werkloosheid corona. De laatste versie die momenteel gepubliceerd is op de website van de RVA , is deze van 25 november 2020.

 

   Employment
     
Aangifte van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - terugkeer vereenvoudigde procedure - update 27 november 2020  

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers.

Vanaf 1 september 2020 was de prestatiecode 77 enkel nog maar geldig voor werknemers tewerkgesteld in een onderneming die 'uitzonderlijk hard getroffen was' of actief in een sector die 'uitzonderlijk hard getroffen was'. Door de nieuwe uitbreiding van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona, zal vanaf 1 oktober 2020 opnieuw geen onderscheid meer gemaakt worden tussen het al dan niet zwaar getroffen zijn van de werkgever en is de prestatiecode 77 opnieuw algemeen toepasbaar.

Meer details zijn terug te vinden op de website van de RVA, 'Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis Covid-19 – Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure vanaf 01.10.2020 '.

 

   State aid and Support Measures
     
Decreet tot toekenning van een eenmalige toeslag in het kader van het gezinsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis (1) / Décret portant octroi d'un supplément unique dans le cadre de la politique familiale à la suite de la crise du coronavirus (1)
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une prime à l'apprenant qui a suivi une formation professionnelle individuelle telle que visée à l'article 90 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
     
     
Premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 - update 27 november 2020 - coronamaatregel.  

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten heeft de regering nieuwe maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren of die verplicht hebben moeten sluiten op basis van de Ministeriële Besluiten van 28 oktober 2020 en 1 november 2020. Er wordt een compensatieregeling uitgewerkt die voorziet dat de betrokken werkgevers een compensatie ontvangen, die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage studenten, verschuldigd voor het 3de kwartaal 2020.

     

 

   25/11/2020
   Employment
     
     
Ministerieel besluit betreffende de veiligheidsvoorschriften in de dienstencheque-sector om de verspreiding van het coronavirus te beperken
     
     
Uitbreiding studentenarbeid 4-2020 en 1-2021 in sommige sectoren - update 25 november 2020 - coronamaatregel  
De wet inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie van 4 november 2020, is op 13 november 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Daarin staat de maatregel opgenomen die het mogelijk maakt jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in bepaalde sectoren tegen te gaan, door de uren die een student presteert in de zorgsector of in het onderwijs, tijdens het 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021 niet mee te laten tellen voor het contingent van 475 uren per jaar (dus voor respectievelijk 2020 en 2021). Het in de mededeling van 5 november 2020 opgenomen toepassingsgebied voor de openbare zorginstellingen werd in laatste instantie voor de stemming nog gewijzigd en verschilt dus met dat van de gepubliceerde wetgeving.

 

   24/11/2020
   State aid and Support Measures
     
Wet met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (1) / Loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandemie de COVID-19 (1)

 

   23/11/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Ordonnantie tot toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19
     
     
Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Ordonnantie tot toekenning van volmachten aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie naar aanleiding van de gezondheidscrisis ten gevolge van COVID-19
     

 

   Employment
     
Koninklijk besluit tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk (1) / Arrêté royal modifiant le livre VII, titre 1er relatif aux agents biologiques du code du bien-être au travail (1)

 

   State aid and Support Measures
     

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 56 portant une deuxième vague de programme de soutien aux opérateurs du secteur touristique dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 /  Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 56 houdende een tweede golf van ondersteuningsprogramma's voor operatoren in de toeristische sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

 

   20/11/2020
   Banking & Finance
     
Banks report a significant use of COVID-19 moratoria and public guarantees  
The European Banking Authority (EBA) published today a first assessment of the use of COVID-19 moratoria and public guarantees across the EU banking sector. COVID-19 related moratoria on loan repayments provided breathing space to borrowers across many countries with many banks reporting that loans under moratoria represented a significant share of their total loans. The use of moratoria was particularly widespread for SMEs and commercial real estate but were also important for mortgage loans in some countries. While public guarantees were used to a lesser extent, they allowed banks to provide new lending to many companies impacted by the crisis. The EBA will be closely monitoring the evolution of moratoria and public guarantee schemes (PGSs) in the following quarters.

 

   19/11/2020
   Regulatory - Environment
     
Décret modifiant l'article 5 du décret du 29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution (1) / Decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 29 oktober 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet (1)

 

   18/11/2020
   State aid and Support Measures
     
COVID-19: Presidency and Parliament reach political agreement on REACT-EU  

The EU is making additional financial resources available to the member states to strengthen cohesion and boost the economic recovery from the COVID-19 pandemic.

The German Presidency of the Council and the European Parliament today reached a political agreement on REACT-EU, an emergency legislative initiative to release €47.5 billion through the structural funds to the hardest hit member states and regions. This additional funding will come from the European Recovery Instrument.

     

 

   16/11/2020
   State aid and Support Measures
     
     
Sanctions: Commission further expands Guidance on COVID-19-related humanitarian aid in sanctioned environments   The European Commission further expanded its Guidance Note on how COVID-19-related humanitarian aid can be provided to countries and areas around the world that are subject to EU restrictive measures (sanctions). This Guidance now also has a self-standing chapter on Nicaragua.
     
     
Towards a more dynamic, resilient and competitive European industry: Council adopts conclusions  

The Council today adopted a set of conclusions setting out how recovery from the COVID-19 crisis can be used as leverage for a more dynamic, resilient and competitive European industry.

In these conclusions, the Council stresses the need for European solidarity to master a swift, sustainable and inclusive economic recovery and a long-term sustainable future of the EU industry impacted by the COVID-19 pandemic.

     

 

   12/11/2020
   State aid and Support Measures
     
     
Décret portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 van 7 april 2020 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Décret portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien et des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 3 du 23 avril 2020 et n° 18 du 4 juin 2020 relatifs au renforcement du fonds d'urgence et de soutien / Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 2 van 7 april 2020 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 met betrekking tot de oprichting van een nood- en steunfonds en de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 3 van 23 april 2020 en nr. 18 van 4 juni 2020 met betrekking tot de versteviging van het nood- en steunfonds
     
     
Décret portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 13 du 20 mai 2020 relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 13 van 20 mei 2020 inzake steun aan de mediasector in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention spécifique en faveur des établissements fermés par décision dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 /  Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een specifieke toekenning ten gunste van de inrichtingen die per beslissing zijn gesloten in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention financière dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van een financiële tegemoetkoming in het kader van de crisis in verband met het coronavirus COVID-19
     

 

   10/11/2020
   Employment
     
Dimona en C3.2A kaarten voor de bouwsector - coronamaatregel update  
In gewone omstandigheden is het verplicht om bij Dimona-aangiften voor de bouwsector C3.2A-kaartnummers (in het kader van tijdelijke werkloosheid) in te voeren voor de eerste twee maanden van tewerkstelling. Deze kaarten worden afgeleverd door het Fonds voor de Bouwsector (Constructiv) of door de RVA wanneer de werkgever geen niet-nominatieve kaarten meer ter beschikking heeft. In het kader van de Coronacrisis werd bij de RVA een tijdelijke vereenvoudigde procedure ingevoerd, waarbij het niet langer nodig was om deze kaarten af te leveren. Aan deze vereenvoudigde procedure kwam op 31 augustus 2020 een einde.
     

 

   6/11/2020
   Tax & Social Security
     
COVID-19: verlenging van de uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen  
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen voorzien in de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 55 suspendant temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 55 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen
     
     
Wet om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn (1) / Loi en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier (1)
     

 

   4/11/2020
   Employment
     
Uitbreiding studentenarbeid 4-2020 en 1-2021 in sommige sectoren - coronamaatregel  
Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in bepaalde sectoren tegen te gaan, werd beslist om de uren die een student presteert in de zorgsector of in het onderwijs, tijdens het 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021 niet mee te laten tellen voor het contingent van 475 uren per jaar (dus voor respectievelijk 2020 en 2021).

 

   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen / Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants
     

 

   3/11/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

   State aid and Support Measures
     
België maakt draft budgetary plan over aan Europese Commissie  

België heeft eind vorige week haar definitief ontwerpbegrotingsplan overgemaakt aan de Europese Commissie. Op vraag van het Parlement heeft de staatssecretaris voor Begroting het plan vandaag ook ter beschikking gesteld van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Uit het ontwerpbegrotingsplan blijkt nog maar eens de belangrijke inspanningen die geleverd worden om iedereen die getroffen is door COVID-19 – medisch en economisch – zoveel mogelijk te ondersteunen.

 

   Employment
     
Belangrijke mededeling betreffende de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf november 2020  

Door de beslissing tot gedeeltelijke lockdown zullen een aanzienlijk aantal werknemers vanaf november 2020 opnieuw een beroep op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten doen.

 

   Banking & Finance
     
Basel Committee reports to G20 Leaders on Basel III implementation  

The Basel Committee on Banking Supervision has today published a report for the G20 Leaders at their Summit in Riyadh on 21-22 November. The report is an update on the implementation of Basel III regulatory reforms and the Basel Framework-related measures taken by Basel Committee members in response to Covid-19.

     

 

   2/11/2020
   Employment
     
Covid - Employers must provide employees who can not telework with a document confirming the necessity of their presence on the workplace.  

As of Monday 2 November, telework is mandatory for all employees, except when it is impossible due to the nature of the function or the continuity of the service or activities.

New: employers must provide employees who can not telework with a document or another kind of evidence confirming the necessity of their presence on the workplace. Employers can only provide such a document to the employees who effectively need to be present at the workplace.

If telework is not possible a number of safety measures must be respected.

Please do not hesitate to contact us should you have any questions.

     

 

   1/11/2020
   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
     

 

   30/10/2020
   Banking & Finance
     
Wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020 (1) / Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre 2020 (1)
     

 

   29/10/2020
   Tax & Social Security
     
     
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et modifiant le Code bruxellois de procédure fiscale / Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure
     
     
Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - kunstenaars en tijdelijke medewerkers evenementen – update 29 oktober 2020  
Het is mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aan te vragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst  (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 augustus 2020. In een recentere FAQ-lijst op de website van de RVA wordt deze periode verlengd tot 31 december 2020.

 

   Employment
     
Aangifte van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - quarantaineattest en kinderopvang – coronamaatregel  

Werknemers die niet ziek zijn, maar in quarantaine wordt geplaatst, kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht.

Hetzelfde geldt voor de werknemer die een probleem heeft met kinderopvang omdat (een deel van) de school of het opvangcentrum van zijn kind gesloten wordt.

 

   Banking & Finance
     

Monetary policy decisions

 

In the current environment of risks clearly tilted to the downside, the Governing Council will carefully assess the incoming information, including the dynamics of the pandemic, prospects for a rollout of vaccines and developments in the exchange rate. The new round of Eurosystem staff macroeconomic projections in December will allow a thorough reassessment of the economic outlook and the balance of risks. On the basis of this updated assessment, the Governing Council will recalibrate its instruments, as appropriate, to respond to the unfolding situation and to ensure that financing conditions remain favourable to support the economic recovery and counteract the negative impact of the pandemic on the projected inflation path. This will foster the convergence of inflation towards its aim in a sustained manner, in line with its commitment to symmetry.

     

 

   28/10/2020
   State aid and Support Measures
     
Coronavirus resurgence: Commission steps up action to reinforce preparedness and response measures across the EU  
Today, the European Commission is launching an additional set of actions to help limit the spread of the coronavirus, save lives and strengthen the internal market's resilience. Concretely, the measures aim to better understand the virus' spread and the effectiveness of the response, ramp up well-targeted testing, bolster contact tracing, improve preparations for vaccination campaigns, and maintain access to essential supplies such as vaccination equipment, while keeping all goods moving in the single market and facilitating safe travel. This comes ahead of the European Leaders' virtual meeting on 29 October on COVID-19 coordination, following the 15 October European Council. Even though Member States are better prepared and more coordinated than in the early months of the pandemic, citizens, families and communities across Europe continue to face an unprecedented risk to their health and well-being.

 

   Banking & Finance
     
European accounting enforcers to enhance transparency on COVID-19 impact  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has issued its annual Public Statement on European Common Enforcement Priorities (Statement), which sets out the priorities that EEA corporate reporting enforcers will consider when examining listed companies’ 2020 annual financial reports.

 

   Employment
     
Verlenging van de herfstvakantie van de scholen – mogelijkheid voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid overmacht voor de opvang van een kind  

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De reden waarom het kind niet naar de school kan gaan, moet te wijten zijn aan ‘de tijdelijke sluiting als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken’.

     

 

   27/10/2020
   Banking & Finance
     
October 2020 euro area bank lending survey  
In the fourth quarter of 2020, banks expect that net demand for loans to firms will rebound. Demand for housing loans is expected to fall, while demand for consumer credit is expected by banks to increase in the fourth quarter of 2020.
     

 

   26/10/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

   State aid and Support Measures
     
     
Zelfs nog vóór de volledige negatieve impact van de recentste beperkende maatregelen bleef het herstel van de Belgische economie slabakken   De Belgische ondernemingen ramen dat hun omzet deze week 14 % lager is ten gevolge van de coronacrisis, zijnde hetzelfde niveau als in de enquêtes van augustus en september. Dat betekent dat het herstel sinds augustus is stilgevallen. De tijdelijke sluiting van cafés en restaurants heeft geleid tot een forse verslechtering van de bedrijfsomzet in de horeca en ook de niet-voedingswinkels hebben hun omzet in oktober zien verslechteren in het verlengde van de sinds eind augustus opgetekende neerwaartse tendens. Dit blijkt uit de nieuwe enquête van de ERMG bij de Belgische ondernemingen. De vooruitzichten van de bevraagde ondernemingen blijven overigens somber, aangezien ze ervan uitgaan dat de omzet in het vierde kwartaal op het huidige niveau zal blijven en volgend jaar nog steeds 11 % lager zal liggen dan normaal. Tot slot is er een sterke stijging van het aantal werknemers die afwezig zijn door ziekte, vooral in de sectoren waar thuiswerk minder mogelijk is. Er moet worden opgemerkt dat deze enquête werd uitgevoerd net na de inwerkingtreding van de recente federale maatregelen voor cafés, restaurants en thuiswerk en net vóór de nog recenter genomen bijkomende maatregelen voor de recreatiesector en voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De negatieve impact van deze maatregelen wordt dus zeker nog niet volledig in deze resultaten weerspiegeld.
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux hôtels et appart-hôtels dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan hotels en aparthotels in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     

 

   23/10/2020
   Employment
     
Loi étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona en cas de fermeture de l'école, de la garderie ou du centre d'accueil pour personnes handicapées de leur enfant / Wet tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind
     

 

   19/10/2020
   State aid and Support Measures
     
UNDP and EIB expand partnership to support governments in tackling global crisis  
The European Investment Bank (EIB) and the United Nations Development Programme (UNDP) have signed a new partnership agreement to scale up their support to countries facing situations of emergency caused by epidemics, natural disasters, conflict and other types of fragility.  This agreement will enable both institutions to reinforce the resilience of partner countries and contribute to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). The immediate focus will be to address setbacks, mainly caused by the COVID-19 crisis, in Eastern and Southern neighborhood, Central Asia and Africa.
     

 

   16/10/2020
   Banking & Finance
     
     
Cijfers ICB sector 2de  trimester 2020  

De Belgische fondsenmarkt herstelde merkbaar tijdens het tweede kwartaal van 2020 en recupereerde een aanzienlijk deel van de koersverliezen die optraden tijdens het eerste kwartaal van 2020 ten gevolge van de Covid-19 pandemie. Daarenboven behielden de beleggers het vertrouwen in de Belgische fondsenmarkt.

     
     
The FCA has published proposals on how firms should continue to seek to help customers who hold insurance and premium finance products and may be in financial difficulty because of coronavirus (Covid-19), after 31 October 2020. 
     

 

   15/10/2020
   Regulatory - Environment
     
Coronavirus: Commission lists key steps for effective vaccination strategies and vaccines deployment  
As Europe learns to live with the pandemic, the development and swift global deployment of safe and effective vaccines against COVID-19 remains an essential element in the eventual solution to the public health crisis. In this context, the Commission is working to ensure that there will be access to safe vaccines across Europe, and encourages a coordinated approach of vaccination strategies for deployment of the vaccines. Today, ahead of the discussion of EU Leaders, the Commission is presenting the key elements to be taken into consideration by Member States for their COVID-19 vaccination strategies in order to prepare the European Union and its citizens for when a safe and effective vaccine is available, as well as priority groups to consider for vaccination first.

 

   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux secteurs de l'événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux secteurs de l'événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.
     

 

   14/10/2020
   Banking & Finance
     
FSB CHAIR’S LETTER TO G20 FINANCE MINISTERS AND CENTRAL BANK GOVERNORS: OCTOBER 2020  
The letter notes the extraordinary challenges for the global financial system this year. The FSB will provide a comprehensive report on the financial stability implications of, and policy responses to, the COVID Event to the November G20 Summit, including a holistic review of the market turmoil in March. The holistic review will inform future steps of the FSB in 2021 under the Italian G20 Presidency to improve the resiliency of the NBFI sector while preserving its benefits.
     

 

   13/10/2020
   Regulatory - Environment
     
COVID-19: Raad neemt aanbeveling aan over coördinatie van beperkingen vrij verkeer  
De Raad heeft een aanbeveling aangenomen over een gecoördineerde aanpak van beperkingen van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie. De aanbeveling moet versnippering en verstoring voorkomen en burgers en bedrijven meer transparantie en voorspelbaarheid bieden

 

   State aid and Support Measures
     
The EU Bank supports European regions and cities in their response to the Covid-19 crisis and for a green recovery.  

In response to the coronavirus pandemic, the EIB quickly deployed a support plan to support the European economy and help meet the most urgent financing needs of regions and municipalities. Recognizing the key role of cities and regions in mitigating the pandemic’s effects, the EIB approved exceptional measures to enable a faster approval and disbursement of new loans and allow more flexibility for the use and increase of ongoing loans.

     

 

   12/10/2020
   Employment
     

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de sluiting van een kinderdagverblijf, school of opvangcentrum voor gehandicapten

 

Het corona-ouderschapsverlof liep af op 30 september 2020. Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen, ten gevolge van de sluiting van de kinderopvang, de school of een opvang voor gehandicapten wegens coronamaatregelen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

 

   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot vergoeding van de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperke
     
     
Strengthening minimum income protection in the COVID-19 pandemic and beyond: Council adopts conclusions  

The Council adopted conclusions on strengthening minimum income protection in the EU with the aim to combat poverty and social exclusion during and after the COVID-19 pandemic.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 7 octobre 2020 portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 7 oktober 2020 houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     

 

   9/10/2020
   State aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een subsidie aan de autobus- en autocarsector die een omzetdaling hebben ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2020 octroyant une subvention au secteur des autobus et autocars confronté à une baisse du chiffre d'affaires en raison des mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus
     
     
EU Solidarity Fund: Commission puts forward financial assistance worth €823 million for the Croatia earthquake, floods in Poland and the coronavirus crisis  
Today, the European Commission is proposing a package of €823 million in financial support under the EU Solidarity Fund (EUSF) to help rebuilding efforts after the earthquake in Croatia and the floods in Poland. The package will also foresee advance payments to Germany, Ireland, Greece, Spain, Croatia, Hungary and Portugal to support those countries in tackling with the coronavirus health emergency.

 

   Banking & Finance
     
Mededeling betreffende de tijdelijke uitsluiting van bepaalde blootstellingen met betrekking tot centrale banken van de maatstaf van totale blootstelling voor de berekening van de hefboomratio en dit vanwege de COVID-19-pandemie.  

In het licht van de coronacrisis (COVID-19) bevat deze Mededeling een publieke verklaring vanwege de Nationale Bank van België dat er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de uitsluiting van de in artikel 500 ter, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EU) nr. 575/20132 genoemde blootstellingen met betrekking tot centrale banken van de maatstaf van totale blootstelling rechtvaardigen (voor de berekening van de hefboomratio). Deze Mededeling specifieert ook welke blootstellingen met betrekking tot centrale banken vallen onder deze mogelijkheid tot uitsluiting.

     

 

   07/10/2020
   Regulatory - Environment
     

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux équipes mobiles de lutte contre les maladies infectieuses en tant que deuxième ligne de défense pendant une épidémie

     
     

Nationale Bank / ERMG publiceren maandelijks COVID-19 economisch dashboard

 

Vanaf vandaag publiceert de Nationale Bank samen met de partners van de Economic Risk Management Group (ERMG) maandelijks een complete set van indicatoren voor wie de impact van COVID-19 op de Belgische en internationale economie van dichtbij wil volgen in de vorm van een maandelijks COVID-19 Dashboard. Dit Dashboard brengt zowel de situatie van de bedrijven, de financiële sector als de gezinnen in kaart.

     
     

Overlegcomité beslist strengere maatregelen en duidt COVID-19 commissaris aan

 

De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich vandaag gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelt de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.

 

   State aid and Support Measures
     

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 septembre 2020 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 relatif à l'octroi d'indemnités complémentaires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 / Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2020 ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2020 betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19

     

 

   05/10/2020
   Regulatory – Environment
     

Arrêté royal portant exécution de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1961 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certains actes médicaux dans des circonstances exceptionnelles / Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten

     

 

   Banking & Finance
     
FCA assists innovative companies in tackling coronavirus challenges  

Application windows for Cohort 7 of the Regulatory Sandbox and the pilot of a new Digital Sandbox initiative have opened today, with an emphasis on supporting products and solutions that will assist consumers and firms affected by the pandemic.

Three key areas -  preventing fraud and scams, supporting the financial resilience of vulnerable consumers, and improving access to finance for small and medium sized enterprises - have been identified as particular areas of importance for the FCA.

     

 

   02/10/2020
   State aid and support measures
     
     

Décret modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, en ce qui concerne le Prêt Gagnant-Gagnant COVID-19 / Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening

     
     
Coronavirus: Commission Statement on consulting Member States on proposal to prolong and adjust State aid Temporary Framework  
Today, the European Commission has sent to Member States for consultation a draft proposal to prolong until 30 June 2021 the State aid Temporary Framework, adopted on 19 March 2020 to support the economy in the context of the coronavirus outbreak, and adjust its scope.
     

 

   1/10/2020
   Employment
     
Arrêté du Gouvernement wallon assouplissant les dispositions en matière de congés pour motif impérieux dans le contexte de la reprise des activités suite à la pandémie de COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering tot versoepeling van de bepalingen inzake verloven om dwingende redenen in de context van van de COVID 19-pandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten
     

 

   30/09/2020
   Banking & Finance
     
EIOPA sets up its key priorities in the light of the pandemic  
The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) has set out its priorities for 2021-2023 taking into account the current market situation in the light of the COVID-19 pandemic, as well as the political priorities defined by the European Commission.
     

 

   28/09/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

   Banking & Finance
     

België bevestigt zijn belang als vestigingsplaats in de wereld van het betalingsverkeer: stijging van het aantal vergunde betalingsinstellingen met meer dan 50 % sinds 2015

 

Vorig jaar waren er in België 26 betalingsinstellingen vergund, in 2015 waren er dit slechts 17, dit betekent dus sinds dan een stijging met 53 %. Dat maakte de NBB bekend bij de publicatie van haar jaarlijks rapport over het toezicht van de financiële marktinfrastructuren, betalingsinstellingen en aanbieders van kritische diensten, dat verder ook een eerste beeld geeft van de impact van COVID-19 op deze instellingen.

     

 

   27/09/2020
   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen (1) / Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière du précompte professionnel sur les allocations légales pour incapacité primaire des travailleurs indépendants (1)
     
     

Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 22 augustus 2020 houdende uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 2020 portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel

     
     
Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
     

 

   25/09/2020
   State aid and Support Measures
     
COVID-19: Council approves €87.4 billion in financial support for member states under SURE  

The Council today approved €87.4 billion of financial support to 16 member states in the form of EU loans under SURE – a temporary EU instrument to mitigate unemployment risks during the COVID-19 crisis.

The support will help the member states finance the severe increase in public expenditure incurred as of 1 February 2020 as a result of the use of national short-time work schemes and similar measures, including for self-employed persons, and some health-related measures in response to the pandemic. SURE is one of the three safety nets, worth up to €540 billion, that were agreed by the Eurogroup on 9 April 2020 and subsequently endorsed by the EU leaders to protect workers, businesses and sovereigns.

 

   Banking & Finance
     
Basel Committee approves annual G-SIBs assessment, updates workplan to evaluate post-crisis reforms  

The Basel Committee met on 14, 18 and 25 September 2020 to take stock of Covid-19 risks to the global banking system and related vulnerabilities, and to discuss a range of policy and supervisory initiatives.

The outlook for global financial stability continues to be uncertain. Factors that could heighten risks to the banking system include the trajectory of Covid-19 infections and containment measures, a protracted recovery period, and the unwinding and expiration of support measures. And the banking system's operational resilience will continue to be tested in light of the increase in remote working and banks' reliance on technology and third-party service providers.

     

 

   24/09/2020
   Employment
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale assouplissant temporairement certaines conditions d'octroi du congé-éducation payé  / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlof
     

 

   23/09/2020
   Employment
     
Arrêté royal fixant, pour les entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail  / Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (PSC 120.01) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden- schorst (1)
     

 

   22/09/2020
   Banking & Finance
     
EU financial regulators assess risks to the financial sector after the outbreak of COVID-19 and call for enhanced cooperation  

The three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA - ESAs) have issued their first joint risk assessment Report of the financial sector since the outbreak of the COVID-19 pandemic. The Report highlights how the pandemic has led to further amplified profitability concerns across the board and heightened liquidity challenges in segments of the investment fund sector. It particularly points to economic and market uncertainty as a key challenge going forward.

The impact of the crisis on EU banks’ asset quality is a key concern as significant uncertainty about the timing and size of a recovery persists. The ESAs see a risk of decoupling of financial market performance from the underlying economic activity, and , a prolonged lower for longer interest rate environment which is expected to weigh on the profitability and solvency of financial institutions, as well as contributing to the build-up of valuation risks.

 

   Corporate
     
Circulaire 2020/C/122 over de vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19-pandemie  

Deze circulaire bespreekt de bepalingen over de vrijgestelde reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen ten gevolge van de COVID-19-pandemie die werden ingevoerd door de wet van 23.06.2020 houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

     

 

   21/09/2020
   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle

 

   Banking & Finance
     
IOSCO issues measures to reduce conflict of interests in debt capital raising  

The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) published final guidance to help its members address potential conflicts of interest and associated conduct risks market intermediaries may face during the debt capital raising process.

The guidance also seeks to address some specific concerns observed by certain regulators during the COVID-19 crisis that may affect the integrity of the capital raising process.

 

   Regulatory - Environment
     
     
Ministerieel besluit tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten / Arrêté ministériel portant agrément des établissements, des centres et les médecins qui dispensent la formation visée à l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certaines analyses de laboratoire dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19
     
     
Koninklijk besluit waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten / Arrêté royal autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certaines analyses de laboratoire dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19
     

 

   18/09/2020
   Banking & Finance
     
Public debt: Safe at any speed?  
Has government debt reached dangerous levels? Or can it still be raised to bridge the economic crater left by the COVID-19 pandemic? As usual, economists are split on the answers to these critical policy questions. While some point out that current levels signal heightened risk of sovereign debt crises, others take comfort in the historically low interest rates, suggesting that governments could actually sustain much higher debts than in the past. To help clarify the discussion, the article draws on the conventional toolkit used in debt sustainability analyses by institutions like the IMF or the European Commission to estimate debt levels beyond which it would be unsafe to venture.

 

   State aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020/Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution provenant d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een tijdelijke premie voor de bijkomende aanpassing aan de organisatie van maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen in het kader van de COVID-19-crisis / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une prime temporaire pour l'adaptation supplémentaire de l'organisation des entreprises et divisions de travail adapté dans le cadre de la crise COVID 19
     

 

   17/09/2020
   Regulatory - Environment
     
Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano / Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano

 

   Financial services – Regulatory
     
ESMA renews its decision requiring net short position holders to report positions of 0.1% and above  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has renewed its decision to temporarily require the holders of net short positions in shares traded on a European Union (EU) regulated market to notify the relevant national competent authority (NCA) if the position reaches or exceeds 0.1% of the issued share capital. The measure applies from 18 September 2020 for a period of three months.

 

   Banking & Finance
     
ECB’s Governing Council says that exceptional circumstances justify leverage ratio relief  

The Governing Council of the European Central Bank (ECB) has decided that it concurs with ECB Banking supervision that there are ‘exceptional circumstances’ allowing the temporary exclusion of certain central bank exposures from the leverage ratio.

     

 

   16/09/2020
   State aid and Support Measures
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus  / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus
     

 

   15/09/2020
   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten /  Arrêté royal portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail
     

 

   14/09/2020
   Employment
     
Vrijwilligers jaarlijks kostenplafond - coronamaatregel  
Bij heel wat activiteiten in de vrijetijdsbesteding of de ondersteunende zorg, worden vrijwiligers ingeschakeld. Zij zijn niet verbonden door een arbeidsovereenkomst en doen dit onbezoldigd.  Het 'onbezoldigd karakter' van het vrijwilligerswerk belet niet dat de kosten die de vrijwilliger voor de organisatie maakt, door de organisatie worden vergoed. De realiteit en de omvang van die kosten moeten niet bewezen worden, voor zover het totaal van de ontvangen kostenvergoedingen niet meer bedraagt dan 34,71 EUR/dag en 1.388,40 EUR/jaar (geïndexeerd).

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté ministériel relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative / Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
     

 

   13/09/2020
   Employment
     
     
Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 / Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er juillet 2020 jusqu'au 31 août 2020 inclus
     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen / Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet

 

   Regulatory - Environment
     
     

Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 5, eerste lid van de wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal adaptant l'article 5, alinéa 1er de la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19

     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4, derde lid van de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal modifiant l'article 4, alinéa 3 de la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
     

 

   11/09/2020
   State aid and Support Measures
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan de sportsector in het kader van het noodfonds sport naar aanleiding van de COVID-19-pandemie / Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide au secteur du sport dans le cadre du fonds d'urgence sport à la suite de la pandémie COVID-19
     
     

Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector / Arrêté ministériel portant application de l'article 23 de la l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel

     
     
Addressing COVID-19: Council approves €6.2 billion budget increase for 2020  

Today, the Council agreed to add €6.2 billion to the EU 2020 budget to address the impact of the COVID-19-crisis and to fund inter alia the vaccine strategy. The Council adopted draft amending budget No 8 for 2020 by written procedure.

The revised budget increases payments for the Emergency Support Instrument (ESI) by €1.09 billion to ensure the development and deployment of a COVID-19 vaccine. The European Commission will use this money as a down-payment for pre-ordering vaccine doses.

 

   Employment
     
     
Neutralisatie van financiële voordelen toegekend in het kader van Covid-19 pandemie voor de cumulatieregels voor arbeidsongeschiktheid  

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed over de cumulatieregels voor arbeidsongeschiktheid.

Door de Covid-19-pandemie ontvangen bepaalde zelfstandigen een vergoeding in het kader van het overbruggingsrecht of andere specifieke premies die zowel op het federale als op het gewestelijke niveau worden toegekend.

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie / Arrêté du Gouvernement flamand donnant approbation à la modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre et le cadre du personnel
     

 

   10/09/2020
   Tax & Social Security
     
Circulaire 2020/C/117 over de belastingvermindering voor kinderoppas voor activiteiten die worden geannuleerd in het kader van COVID-19  

Commentaar op art. 16, § 4, van de wet van 29.05.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (BS 11.06.2020) en art. 6, van de wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (BS 23.07.2020).

Deze circulaire annuleert en vervangt de circulaire 2020/C/60 van 24.04.2020. /

Commentaire de l’art. 16, § 4, de la loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 11.06.2020) et de l’art. 6 de la loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (MB 23.07.2020).
Cette circulaire annule et remplace la circulaire 2020/C/60 du 24.04.2020.

 

   Employment
     
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) / Arrêté ministériel exécutant l'article 15 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)

 

   State aid and Support Measures
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures temporaires dérogatoires, dans le cadre de la crise du COVID-19, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises / Besluit van de Waalse Regering houdende tijdelijke maatregelen ter afwijking, in het kader van de COVID-19-crisis, van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 betreffende de steun voor internationalisering van ondernemingen
     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
     

 

   8/09/2020
   State aid and Support Measures
     
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 relatif à l'octroi d'indemnités complémentaires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 / Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2020 betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 
     

 

   7/09/2020
   Tax & Social Security
     
Circulaire 2020/C/106 met betrekking tot ondersteunende maatregelen en administratieve toleranties inzake registratie- en successierechten in het kader van de gezondheidscrisis verbonden met COVID-19  
Maatregelen en administratieve toleranties inzake registratie- en successierechten in het kader van de gezondheidscrisis verbonden met COVID-19 / Mesures de soutien et tolérances administratives concernant les droits d’enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19
     

 

   4/09/2020
   Regulatory - Environment
     
Coronavirus: Commission proposes more clarity and predictability of any measures restricting free movement in the European Union  

The Commission has today adopted a proposal for a Council Recommendation to ensure that any measures taken by Member States that restrict free movement due to the coronavirus pandemic are coordinated and clearly communicated at the EU level.

The Commission's proposal sets out four key areas where Member States should work closer together:

1. Common criteria and thresholds for Member States when deciding whether to introduce travel restrictions;
2. Mapping of common criteria using an agreed colour code;
3. A common framework for measures applied to travellers from high-risk areas;
4. Clear and timely information to the public about any restrictions

 

   State aid and Support Measures
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs, de CLB's en de internaten omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID19 voor de periode september - december 2020 / Arrêté du Gouvernement flamand attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, aux CLB et aux internats à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 pour la période septembre-décembre 2020
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector  / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies in de vorm van bijzondere exportsteun en starterspakketten internationalisering voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen / Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement, sous forme de soutien particulier à l'exportation et de starter packs Internationalisation, d'activités encourageant l'entrepreneuriat international
     

 

   3/09/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement wallon reportant l'entrée en vigueur de l'article 153, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne des dispositions relatives aux aînés / Besluit van de Waalse Regering waarbij de inwerkingtreding van artikel 153, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat bepalingen betreft met betrekking tot de ouderen uitgesteld wordt
     

 

   2/09/2020
   Tax & Social Security
     
Circulaire 2020/C/112 over de tijdelijke aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen als gevolg van COVID-19  
Deze circulaire bespreekt de tijdelijke maatregel genomen in het kader van de strijd tegen COVID-19 wat betreft de voorafbetalingen gedaan om een belastingvermeerdering te vermijden. / Cette circulaire commente la mesure temporaire prise dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en ce qui concerne les versements anticipés effectués en vue d’ éviter une majoration d’impôt.

 

   Banking & Finance
     
ESMA sees high risk of decoupling of financial market performance and underlying economic activity  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, today publishes its second Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report of 2020. A webinar open to the public will be held on 9 September to present the report.

The Report analyses the impact of COVID-19 on financial markets during the first half of 2020 and highlights the risk of a potential decoupling of financial market performance and underlying economic activity, which raises the question of the sustainability of the current market rebound.

The TRV also highlights specific risks for financial stability and investors in relation to Collateralised Loan Obligations (CLOs) model risk, EU fund industry interconnectedness and spill overs, research unbundling and closet index funds costs and performance.

     

 

   1/09/2020
   Employment
     
Circulaire n° 685. - Directives dans le cadre des mesures particulières COVID-19 pour les membres du personnel de la Fonction publique fédérale en matière d'organisation du travail / Omzendbrief nr.° 685. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk

 

   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19
     

 

   31/08/2020
   State aid and Support Measures
     

Coronavirus Global Response: Commission joins the COVID-19 Vaccine Global Access Facility (COVAX)

 
Today, the European Commission has confirmed its interest to participate in the COVAX Facility for equitable access to affordable COVID-19 vaccines everywhere, for everyone who needs them. As part of a Team Europe effort, the Commission is today also announcing a contribution of €400 million in guarantees to support COVAX and its objectives in the context of the Coronavirus Global Response.
     

 

   28/08/2020
   Employment
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers / Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 décembre 2018 relevant le plafond annuel de défraiement, déterminé à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, pour certaines catégories de volontaires
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van het corona-ouderschapsverlof voor het onderwijspersoneel / Arrêté du Gouvernement flamand prolongeant le congé parental corona pour le personnel enseignant
     
     
Tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine - gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw – coronamaatregel  
Vanaf 21 augustus 2020 kunnen gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw, ook al zijn ze slechts gebonden door mondelinge dagcontracten, gebruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht quarantaine. Het gaat dus om de gelegenheidswerknemers tewerkgesteld bij een werkgever onder het PC van de landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145) of uitzendarbeid ((PC 322) voor zover dat de uitzendkracht bij een gebruiker in één van deze sectoren wordt tewerkgesteld.

 

   Banking & Finance
     
ECB extends euro liquidity lines with two central banks  

The European Central Bank (ECB) and the Hrvatska narodna banka (Croatian National Bank, HNB) as well as the Banca Naţională a României (National Bank of Romania, BNR) have agreed to extend the respective euro liquidity lines by six months until the end of June 2021.

 

   Financial services – Regulatory
     
ESMA proposes to further postpone CSDR settlement discipline  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has today published a final report on draft regulatory technical standards (RTS) definitively postponing the date of entry into force of the Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1229 (RTS on settlement discipline) until 1 February 2022.
This postponement is due to the impact of the COVID-19 pandemic on the implementation of regulatory projects and IT deliveries by Central Securities Depositaries and a wide range of market participants and follows a request from the European Commission (EC).

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19 / Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis
     

 

   27/08/2020
   Banking & Finance
     
New EIB index measures economic vulnerability to COVID-19 in countries outside the EU  

The new European Investment Bank (EIB) COVID-19 Economic Vulnerability Index examines which countries are the most vulnerable to a virus such as the COVID-19 and which countries should take the most stringent precautions to prevent the spread of such a virus. It is the only report currently available that takes a closer look at how developing countries are affected by the crisis.

The index covers countries outside the European Union and highlights the regions that need the most help. It takes into account risk factors such as the quality of healthcare, age of the population and structure of the economy – including reliance on tourism, remittances, commodity exports, global value chains, capacity of the countries to implement countercyclical financial policy, strength of the banking sector, and more.

 

   Tax & Social Security
     
Circulaire 2020/C/111 over de belastingvermindering voor de in 2020 gedane giften  

Deze circulaire handelt over de belastingvermindering voor in 2020 gedane giften (wet van 15.07.2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III)).
personenbelasting ; belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen ; belastingvermindering ; giften
Cette circulaire traite de la réduction d'impôt pour les libéralités faites en 2020 (loi du 15.07.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III)).
impôt des personnes physiques ; impôt des non-résidents/personnes physiques ; réduction d'impôt ; libéralités

     
     
Circulaire 2020/C/110 over de fiscale vrijstelling voor vrijwillige overuren in kritieke sectoren in het kader van de COVID-19-pandemie  

Eerste commentaar op de fiscale vrijstelling voor bezoldigingen met betrekking tot 120 vrijwillige overuren die bij de werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren werden gepresteerd tijdens de periode van 01.04.2020 tot en met 30.06.2020.
personenbelasting ; belastbare grondslag in de PB ; vrijgesteld inkomen ; overuren
Premier commentaire de l’exonération fiscale des rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 01.04.2020 jusqu’au 30.06.2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques.
impôt des personnes physiques ; base imposable à l’IPP ; revenu exonéré ; heures supplémentaires

     
     

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement spécialisé libre confessionnel du 25 juin 2020 relative à la prolongation du mandat des instances de concertation locales ICL issues des élections sociales de 2016 jusqu'à l'installation des nouvelles ICL constituées à la suite des élections sociales de 2020
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel du 25 juin 2020 relative à la prolongation du mandat des instances de concertation locales ICL issues des élections sociales de 2016 jusqu'à l'installation des nouvelles ICL constituées à la suite des élections sociales de 2020
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 25 juin 2020 relative à la prolongation du mandat des instances de concertation locales ICL issues des élections sociales de 2016 jusqu'à l'installation des nouvelles ICL constituées à la suite des élections sociales de 2020
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les disciplines et formes d'enseignement pour les épreuves externes certificatives liées à l'octroi du certificat d'enseignement secondaire supérieur des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de vakken en onderwijsvormen voor de door een getuigschrift bekrachtigde externe proeven betreffende de toekenning van het getuigschrift hoger secundair onderwijs voor de schooljaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023

     

 

   26/08/2020
   Financial services – Regulatory
     
Circulaire NBB_2020_034 / Dividenduitkeringen, variabele beloning en winstdeelname in de context van de COVID-19 pandemie  
Deze circulaire geeft de verwachtingen van de Nationale Bank van België (de Bank) weer inzake dividenduitkeringen, variabele beloning en winstdeelname door Belgische (her)verzekeringsondernemingen en -groepen in de contextvan de COVID-19 pandemie. Circulaire NBB_2020_012 van 7 april 2020 wordt ingetrokken en wordt vervangen door deze circulaire.

 

   Employment
     
Dringende oproep van de sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk voor een vlottere coördinatie van de verschillende maatregelen in de strijd tegen het SARS CoV-2 virus  
De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk trekken aan de alarmbel i.v.m. de wijze waarop besluitvorming vandaag gebeurt over preventie van virusoverdracht via het werk.
 
De directe aanleiding hiertoe zijn enkele provinciebesluiten inzake seizoenarbeid, onvoldoende kennis over en aandacht voor de rol die arbeidsartsen opnemen en kunnen opnemen in de preventie van virusoverdracht en merkwaardige beslissingen en praktijken rond het testen en rond het nemen van de temperatuur van werknemers.
     

 

   24/08/2020
   State aid and Support Measures
     
Coronavirus: Commission proposes to provide €81.4 billion in financial support for 15 Member States under SURE  
The European Commission has presented proposals to the Council for decisions to grant financial support of €81.4 billion to 15 Member States under the SURE instrument. SURE is a crucial element of the EU's comprehensive strategy to protect citizens and mitigate the severely negative socio-economic consequences of the coronavirus pandemic. It is one of the three safety nets agreed by the European Council to shield workers, businesses and countries.

 

   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen voor het epidemiologisch toezicht op het SARS-CoV-2-virus bij dieren en om de verspreiding ervan in nertsenhouderijen te voorkomen /  Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour la surveillance épidémiologique du virus du SARS-CoV-2 chez les animaux et pour en empêcher la dispersion dans les élevages de visons
     

 

   22/08/2020
   Employment
     
Pretracing buitenlandse arbeidskrachten - coronamaatregel  
In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is elke werkgever of gebruiker die voor werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en tuinbouw en in de vleessector tijdelijk beroep doet op een in het buitenland verblijvende of wonende werknemer of zelfstandige, verplicht een aantal gegevens in te zamelen en bij te houden. Een uitzondering hierop zijn de uitvoering voor natuurlijke personen van werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden (zoals bijvoorbeeld installatie of herstelling van een verkoelingssysteem in de private woning).

 

   Regulatory - Environment
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice

 

   Tax & Social Security
     
     
Arrêté royal portant exécution de l'article 2, alinéa 8 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID 19 (CORONA III), en matière de dispense de versement de précompte professionnel / Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 2, achtste lid, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), met betrekking tot de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
     
     
Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants / Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen
     
     
Koninklijk besluit tot tijdelijke afwijking van sommige termijnen in de procedure van de verificatie van de uitgaven opgenomen in artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus / Arrêté royal portant dérogation temporaire à certains délais dans la procédure de vérification des dépenses reprise à l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en raison du virus COVID-19
     
     
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67sexies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 / Arrêté royal portant exécution de l'article 67sexies, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992
     

 

   21/08/2020
   State aid and Support Measures
     
State aid: Commission approves €290 million Belgian support to Brussels Airlines in the context of the coronavirus outbreak  
The European Commission has approved a €290 million Belgian aid measure to support SN Group, which is composed of SN Airholding and its sole subsidiary Brussels Airlines, in the context of the coronavirus outbreak. The aid measure consists of a €287 million loan and an equity injection of around €3 million. The aid measure was approved under the State aid Temporary Framework.
     

 

   19/08/2020
   Tax & Social Security
     
Circulaire 2020/C/106 met betrekking tot ondersteunende maatregelen en administratieve toleranties inzake registratie- en successierechten in het kader van de gezondheidscrisis verbonden met COVID-19  

Maatregelen en administratieve toleranties inzake registratie- en successierechten in het kader van de gezondheidscrisis verbonden met COVID-19 Coronavirus, Covid-19

Mesures de soutien et tolérances administratives concernant les droits d’enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 Coronavirus, Covid-19

     

 

   17/08/2020
   Banking & Finance
     
EIOPA’s Risk Dashboard: European insurers remain exposed to high risks since the outbreak of COVID-19  

Today the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published its updated Risk Dashboard based on the first quarter of 2020 Solvency II data.

The results show that the risk exposures of the European Union insurance sector remain generally high compared to April as a result of the COVID-19 outbreak. The pandemics continued to cause disruptions in all financial sectors and economic activities. Insurers are particularly exposed to very high levels of macro risk, while market, credit, profitability and solvency risks are at high level.

 

   Tax & Social Security
     
Circulaire 2020/C/104 over het schenken van bepaalde goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura  

Deze circulaire handelt over een aantal dringende fiscale bepalingen die worden genomen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Het gaat met name over een tijdelijke maatregel inzake het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen of computers aan bepaalde instellingen en de gevolgen ervan op het stuk van de btw, de VenB en de BNI/ven. Verder bespreekt deze circulaire ook een tijdelijke maatregel inzake giften in natura die in dezelfde context gebeuren.

Cette circulaire traite d’un certain nombre de dispositions fiscales urgentes prises en raison de la pandémie de COVID-19. Il s’agit en particulier d’une mesure temporaire relative à la fourniture gratuite de dispositifs médicaux ou d’ordinateurs à certains établissements et de leurs implications en matière de TVA, d’ISOC et d’INR/soc. Cette circulaire traite également d’une mesure temporaire concernant les dons en nature effectués dans le même contexte.

     

 

   14/08/2020
   Regulatory - Environment
     
Coronavirus: Commission reaches first agreement on a potential vaccine  
Today, the European Commission has reached a first agreement with the pharmaceutical company AstraZeneca to purchase a potential vaccine against COVID-19 as well as to donate to lower and middle income countries or re-direct to other European countries. This is following the positive steps regarding the conclusion of exploratory talks with Sanofi-GSK announced on 31 July and with Johnson & Johnson on 13 August. Once the vaccine has proven to be safe and effective against COVID-19, the Commission now has agreed the basis for a contractual framework for the purchase of 300 million doses of the AstraZeneca vaccine, with an option to purchase 100 million more, on behalf of EU Member States. The Commission continues discussing similar agreements with other vaccine manufacturers.
     
     
EBA updates its work programme for 2020 in light of the COVID-19 pandemic  

The EBA published today its updated annual work programme for 2020 to reflect all the changes brought in by the COVID-19 pandemic to its activities.

The EBA work programme has been impacted by the outbreak of COVID-19 and its global spread since February 2020, resulting in contained delays mainly to allow banks to focus on and ensure continuity of their core operations, including support to their customers.

     
     

 

   Employment
     
Tijdelijke werkloosheid na de corona-epidemie – overgangsmaatregelen van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020  

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd en mogen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die het gevolg zijn van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is ook het geval als ze het gevolg zijn van werkgebrek wegens economische redenen en het bv. nog mogelijk is om enkele dagen per week te werken. Ook de procedure voor het indienen van tijdelijke werkloosheid werd sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

     

 

   11/08/2020
   Employment
     
Prolongation of the temporary unemployment for force majeure – application needed for prolongation after 31/8/2020  
The Belgian scheme for temporary unemployment due to ‘force majeure COVID-19’ has been extended until 31 August 2020 and for companies 'particularly hard hit' even until 31 December 2020.
 
Our Labour & Employment team summarised the conditions for the further application of the system of temporary unemployment for force majeure.
 
For more information, click here.
 
Don’t hesitate to reach out to Leen Holvoet or Siemen Buttiëns should you have any questions.

 

   Financial services – Regulatory
     

EBA publishes guidance on impact of CRR adjustments in response to the COVID‐19 pandemic on supervisory reporting and disclosure

 

The European Banking Authority (EBA) published today a revised version of its Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting v3.0 and two sets of Guidelines on disclosures and supervisory reporting requirements. These products provide clarifications on the application of certain adjustments (“quick fix”) on institutions’ disclosures and supervisory reporting introduced in the Capital Requirements Regulation (CRR) in response to the COVID19.

     

 

   10/08/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté ministériel prolongeant d'un mois les mesures liées à la crise COVID-19 et relatives à l'interdiction temporaire des restrictions d'accès à la distribution publique de l'eau / Ministerieel besluit waarbij de maatregelen gebonden aan de crisis COVID-19 en betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie met één maand worden verlengd
     

 

   7/08/2020
   State aid and Support Measures
     
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening / Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial et ajoutant une annexe à cet arrêté
     

 

   6/08/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker op het openbaar domein en elke private maar publiek toegankelijke plaats over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
     

 

   5/08/2020
   State aid and Support Measures
     
Ministerieel besluit over de verhoging van het percentage voor budgetoverschrijding als gevolg van COVID-19
     

 

   4/08/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant exécution de l'article 13/3, § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé / Ontwerpbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van artikel 13/3, § 3 van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
     

 

   29/07/2020
   Regulatory - Environment
     

De gezondheidscrisis en de verschillende maatregelen die ze teweegbracht, blijven wegen op het herstel van de gezinsconsumptie in België

 

De epidemie van het coronavirus heeft de consumptie van de particulieren aanzienlijk vertraagd. Na de lockdown blijkt de gezinsconsumptie echter nog niet onmiddellijk op te leven: de meeste consumenten geven te kennen dat ze minder vaak naar winkels en horecagelegenheden gaan, voornamelijk wegens de geldende maatregelen en uit vrees voor de gezondheid. Dit bevestigt de analyse van de Bank dat algemene maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht waarschijnlijk maar een beperkte invloed op de gezinsconsumptie zouden hebben. De consumenten lijken tijdens de lockdown ook hun consumptiegewoonten te hebben aangepast, met name door meer dan voorheen gebruik te maken van e-commerce, en nemen zich voor die nieuwe gewoonten in de komende weken te behouden. Dat blijkt uit een enquête die de Nationale Bank van België (NBB) van 14 tot 21 juli heeft gehouden in samenwerking met het Microsoft Innovation Center, dus vóór de opflakkering van het aantal besmettingen en vóór de recente aanscherping van de gezondheidsmaatregelen door de overheid om de verspreiding van het virus in te perken.

     

 

   28/07/2020
   Banking & Finance
     

Circulaire NBB_2020_31 / Orientations de l’ABE sur les moratoires législatifs et non législatifs sur les remboursements de prêts appliqués en raison de la pandémie de COVID-19 / Circulaire NBB_2020_31 / EBA richtsnoeren inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

 

La présente circulaire remplace la circulaire NBB_2020_21 et intègre la version consolidée du 25 juin 2020 des orientations de l’ABE EBA/GL/2020/02 dans la pratique de contrôle de la Banque. En réponse à la pandémie de COVID-19, des initiatives et des mesures ont été prises dans plusieurs États membres par différentes instances (autorités de contrôle, pouvoirs publics et établissements financiers) pour assister les emprunteurs qui étaient sains et solvables avant l’éclatement de cette pandémie en cas d’éventuels problèmes de liquidité temporaires auxquels ils peuvent être confrontés en raison des mesures de confinement et de leurs conséquences économiques. En Belgique également, un report de paiement non législatif (moratoire) pour les crédits aux entreprises ainsi que des moratoires législatifs pour les crédits hypothécaires et pour les crédits à la consommation ont été instaurés. / Deze circulaire vervangt circulaire NBB_2020_21 en integreert en de geconsolideerde versie van 25 juni 2020 van de EBA richtsnoeren EBA/GL/2020/02 in de toezichtspraktijk van de Bank. Als gevolg van de COVID-19 crisis werden in verschillende lidstaten initiatieven genomen en maatregelen getroffen door verschillende instanties- toezichthouders, overheden en financiële instellingen- om kredietnemers, die gezond en solvabel waren vóór het uitbreken van deze Covid-crisis, bij te staan bij mogelijke tijdelijke liquiditeitsproblemen waarmee ze geconfronteerd kunnen worden door de lockdownmaatregelen en de economische gevolgen hiervan. Ook in België werden een niet wettelijk vastgesteld betalingsuitstel (moratorium) voor ondernemingskredieten en wettelijk vastgestelde moratoria voor hypothecaire kredieten en consumentenkredieten uitgewerkt.

     
     

Communication NBB_2020_029 / Communication concernant les analyses de scénarios dans le cadre de la crise du COVID-19 /
Mededeling NBB_2020_029 / Mededeling betreffende scenarionanalyse in de context van de COVID-19 crisis

 

Les mesures restrictives prises en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19 ont entraîné une crise sociale et économique sans précédent dont les effets se ressentent dans l'ensemble des économies mondiale et belge. Par conséquent, le secteur de l'assurance, tout comme d'autres secteurs économiques, est durement touché. De nombreuses prévisions budgétaires pour l'année 2020 sont compromises. Les résultats des entreprises d'assurance sont mis sous pression :
les effets se feront sentir dans le volume des encaissements, dans la charge des sinistres et dans les retours sur investissements. La crise peut également détériorer la position de solvabilité, et ce tant à court qu'à moyen terme. / De beperkende maatregelen getroffen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie leidden tot een ongeziene maatschappelijke en economische crisis waarvan de effecten voelbaar zijn doorheen de hele wereld- en Belgische economie. De verzekeringssector wordt hierdoor, net als andere economische sectoren, hard getroffen. Veel budgetplanningen voor het jaar 2020 komen in het gedrang. De resultaten van de verzekeringsondernemingen komen onder druk te staan: er zullen effecten voelbaar zijn in het premievolume, in de schadelast en in de investeringsopbrengsten. Ook de solvabiliteitspositie kan aangetast worden door de crisis en dit zowel op de korte termijn als op de middellange termijn

     
     

Statement on mortgage prisoners and consultation on intra-group switching and maturing interest-only and part-and-part mortgages

 

The FCA has published a Statement on mortgage prisoners, and a Consultation Paper containing proposals designed to support some consumers within the mortgage market.

     

 

   27/07/2020
   Banking & Finance
     

EIOPA Statement on Solvency II supervisory reporting in the context of COVID-19

 

Following EIOPA’s Recommendations of 20 March 2020 on annual and quarterly reporting and publication deadlines, EIOPA considers that insurance and reinsurance undertakings should now be in condition to comply with the deadlines provided in the Solvency II framework.

     

 

   24/07/2020
   Banking & Finance
     
     

Coronavirus response: Making capital markets work for Europe's recovery

 

The European Commission has today adopted a Capital Markets Recovery Package, as part of the Commission's overall coronavirus recovery strategy. On 28 April, the Commission had already proposed a Banking Package to facilitate bank lending to households and businesses throughout the EU. Today's measures aim to make it easier for capital markets to support European businesses to recover from the crisis.  The package proposes targeted changes to capital market rules, which will encourage greater investments in the economy, allow for the rapid re-capitalisation of companies and increase banks' capacity to finance the recovery

     
     

Coronavirus response: How the Capital Markets Union can support Europe's recovery

 

Today's package contains targeted amendments to the Prospectus Regulation, MiFID II and securitisation rules. All of the amendments aim to help financial markets support Europe's recovery from the coronavirus crisis. They are at the heart of the Capital Markets Unionproject aimed at better integrating national capital markets and ensuring equal access to investments and funding opportunities across the EU. The package includes:

 • A new “EU Recovery Prospectus” – a type of short-form prospectus – to facilitate the raising of capital in public markets.
 • Improvements to MiFID II to encourage investment in the real economy and free up resources for both firms and investors.
 • Improvements to the securitisation rules to support SME lending and the management of non-performing loans.
     

 

   Regulatory – Environment
     

COVID-19 response: Safe collective cross-border travel in the COVID-19 era

 

As part of the EU's response to the Covid-19 pandemic, the Council today adopted a set of conclusions aimed at restoring passengers’ and workers' confidence by minimising the risk of infection in cross-border collective passenger transport systems.
In the conclusions, the Council promotes a number of basic hygiene and infection control measures, which should apply to all cross-border collective passenger transport services. Such recommended measures consist of among others :

 • physical distancing or, where this is not feasible, use of masks,
 • greater use of digital ticketing and digital ticket inspections,
 • observing high standards of fresh air circulation and cleanliness of means of transport.

The Council also invites the Commission and member states to continue coordinating on the application of the transport guidelines and recommendations on Covid-19 adopted at national and EU level.

     

 

   State aid and support measures
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers

     

 

   23/07/2020
   State aid and support measures
     

Report by President Charles Michel at the European Parliament on the Special European Council of 17-21 July 2020

 

We agreed on the Recovery Package and the European budget. This moment, it is my conviction, is pivotal in European history. We acted fast and with urgency. In less than two months, we hammered out a deal of more than 1.8 trillion euros. And this response is massive. Compared to the size of its economy, Europe's response is greater than that of the United States or China.
In fact, this agreement is a “first” in many ways: this is the first time in European history that we agree to borrow collectively to finance expenditure. It is also the first time that our budgetary funds are connected to our climate ambition and it is the first time our budget will be directly linked to the rule of law. I am convinced that Europe is a force for action.

     

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté ministériel relatif à la prolongation des autorisations temporaires pour la mise sur le marché et l'utilisation de certains produits biocide TP 1 et TP 2 qui ont été accordées suite à l'émergence du nouveau coronavirus (COVID-19) / Ministerieel besluit betreffende de verlenging van de tijdelijke toelatingen voor het op de markt brengen en gebruik van bepaalde PT 1 en PT 2 biociden die werden verleend naar aanleiding van de uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19)
     
     

Monitoring van de OCMW’s: eerste tendensen

 

Vanaf het begin van de COVID19-pandemie heeft de POD Maatschappelijke Integratie een monitoringsysteem opgezet om de noden in kaart te brengen van de OCMW's die geconfronteerd worden met de gevolgen van deze crisis. De eerste trends bevestigen de noodzaak van de sociale maatregelen die door de federale regering en de uitgebreide Kern genomen werden.

     

 

   22/07/2020
   State aid and support measures
     

REACT-EU: Council agrees on its partial negotiating position

 

The EU is providing additional funding and flexibility in the use of the structural funds to help member states' recovery efforts following the COVID-19 outbreak. EU ambassadors, meeting within the Committee of Permanent Representatives, today endorsed the Council's partial position on REACT-EU, the EU initiative with the biggest impact in the short to medium term, as well as on a series of amendments to long-term legislative proposals.REACT-EU will provide exceptional additional resources to member states, to be used for bolstering the economy and jobs in the worst affected regions and preparing a green, digital and resilient recovery.The resources will be made available in 2021 and 2022, serving as a bridge from the emergency COVID-19 response to the next phase, of repairing the economy in the long term. REACT-EU will primarily support health services and SMEs, the preservation of jobs and job creation, particularly for people in vulnerable situations, youth employment, and access to social services. Member states may also increase allocations for programmes for the most deprived.

     
     

Council agrees its position on an instrument to support implementation of reforms for a sustainable recovery

 

As part of its measures to foster the recovery from the COVID-19 crisis, the EU will support member states' reform efforts to stimulate growth and put their economies back on track. EU ambassadors today endorsed the Council's position on establishing a ""technical support instrument"". This instrument will help member states strengthen their administrative capacity to prepare and implement reforms, so as to foster their resilience and support their recovery.

     
     
Consumptiecheque - coronamaatregel  

Ter ondersteuning van de horeca-, cultuur- en sportsector die geconfronteerd werden met een lange periode van lockdown, krijgen de werkgevers de mogelijkheid hun werknemers papieren consumptiecheques te geven vrij van RSZ (en belastingen) tot en met 31 december 2020, voor een maximum van 300 EUR (koninklijk besluit van 15 juli 2020 - BS van 17 juli 2020).

Deze consumptiecheques zijn geldig tot en met 7 juni 2021 en kunnen slechts besteed worden:

 • in horecagelegenheden
 • in de inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid of
 • in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties.
     

 

   Regulatory - Environment
     
De FSMA laat de informatie over de reisannulatieverzekering op de websites van verschillende verzekeraars aanpassen  

Op vraag van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) hebben verschillende verzekeraars hun website aangepast om consumenten een correcte informatie te garanderen wanneer schadegevallen van de dekking worden uitgesloten als zij het gevolg zijn van een epidemie, pandemie of quarantaine.

     

 

   21/07/2020
   Financial services – Regulatory
     

Supervisory Statement on the Solvency II recognition of schemes based on reinsurance with regard to COVID-19 and credit insurance

 

Today, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) has published a Supervisory Statement on the Solvency II recognition of schemes based on reinsurance with regard to COVID-19 and credit insurance. The Statement provides EIOPA’s view on the exceptional supervisory treatment– for Solvency II purposes – of schemes based on reinsurance implemented by Member States in the extraordinary context of the European Commission ‘Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak’ adopted on 19 March 2020.

     
     

EBA publishes overview of public guarantee schemes issued in response to the Covid-19 pandemic

 

The European Banking Authority (EBA) published today a list of the public guarantee schemes issued in response to the COVID-19 pandemic. This publication, which complements the information included in the EBA Report on the implementation of selected COVID-19 policies, aims at providing transparency to the public on the existence of public guarantees, as well as responding to the European Commission’s request for a stock-take of such guarantees.

     
     

ESMA recommends supervisory coordination on accounting for COVID-19-related rent concessions

 

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has issued a Public Statementrecommending coordination of supervisory action with regards to issuers’ accounting for COVID-19-related rent concessions.

     

 

   20/07/2020
   Banking & Finance
     

Loi portant octroi de la garantie de l'Etat dans le cadre des instruments mis en place au ni-veau de l'Union européenne pour atténuer les conséquences socio-économiques du COVID-19 / Wet houdende de toekenning van de Staatsgarantie in het kader van de instrumenten die op het niveau van de Europese Unie zijn ingesteld om de socio-economische gevolgen van COVID-19 te verzachten

     

 

   Tax & social security
     

Arrêté royal portant exécution des articles 47, § 1er et 51, § 5 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé / Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 47, § 1 en 51, § 5 van het koninklijk besluit n° 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

     
     

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

     
     

Arrêté royal déterminant le modèle d'attestation visée à l'article 16, § 4, 3°, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, en ce qui concerne les dépenses pour garde d'enfants / Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van attest bedoeld in artikel 16, § 4, 3° van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, wat de uitgaven voor kinderoppas betreft

     

 

   State aid and support measures
     
     
Ministerieel besluit over vermindering van de subsidiëring bij het niet adequaat inzetten van personeel van voorzieningen voor personen met een handicap tijdens de periode COVID-19
     
     

Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeringen doen betreffende de productie van Covid-19 relevante producten

     

 

   17/07/2020
   Banking & Finance
     
     
Ultra-low yields and COVID-19 crisis significantly affecting the European insurance sector  

Today, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published the report on the Impact of ultra-low yields on the insurance sector, including first effects of the COVID-19 crisis. The ultra-low interest rate environment remains a key concern for the insurance market. It constitutes one of the most important sources of systemic risk for insurers for the future.

     
     

Q&As Moratorium and guarantee scheme for credit institutions (updated version of 16 July 2020)

 

The federal government, the National Bank of Belgium and the Belgian financial sector have agreed on the provision of temporary support for businesses, self-employed persons and households. Individuals experiencing payment problems as a result of the coronavirus crisis may delay their mortgage loan payments. Sound businesses and self-employed persons can also request postponement of their loan repayments. In their case, two guarantee schemes will also be implemented for new loans and credit lines granted by banks until 31 December 2020.
In addition to these Q&As, reference is made to the charters (in French and in Dutch), as well as to the related Q&As in which banks have set out their commitments concerning the arrangements for postponing payments on mortgages and business loans respectively.
The first guarantee scheme initially guaranteed loans granted until 30 September 2020. An amending Royal Decree is being drafted to extend this period until 31 December 2020. For the purposes of these FAQs, it is assumed that this extension already applies.

1. General (high level principles agreement and background)
2. Moratorium
3. First guarantee scheme
4. Second guarantee scheme
5. Reporting and monitoring
6. Prudential and accounting implications

 

     

 

   Regulatory - Environment
     
     

Ordonnance relative à l'octroi unique d'une majoration des montants des suppléments sociaux accordés sur la base de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales dans le cadre de la crise du COVID-19 / Ordonnantie betreffende de eenmalige toekenning van een verhoging van de bedragen van de sociale toeslagen die worden toegekend op grond van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-crisis

     
     

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19

     
     

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1er février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques / Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

     
     

Décret portant adoption de mesures urgentes et temporaires dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (III) et modifiant la Codification de certaines dispositions dans le domaine de l'enseignement du 28 octobre 2016 (1 ) / Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III) en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 (1)

     
     

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé / Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

     
     

Décret relatif aux mesures d'urgence temporaires pour le transport individuel rémunéré de personnes suite à la crise du coronavirus (1) / Decreet over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis (1)

     

 

   State aid and support measures
     

Besluit van de Vlaamse Regering over de thematische oproep met betrekking tot COVID-19 bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) / Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'appel thématique concernant COVID-19 auprès du « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen » (FWO)

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 in het kader van de ondersteuning van een extra oproep m.b.t. COVID-19 bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) / Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la redistribution d'articles budgétaires du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020 dans le cadre du soutien d'un appel supplémentaire concernant COVID-19 auprès du « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek » (FWO)

     
     

Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle / Decreet tot wijziging van het decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele creatie

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand

     
     

Décret portant instauration d'un article 2/1 dans le décret du 3 avril 2020 portant dérogation à diverses dispositions du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de leurs arrêtés d'exécution, et portant couverture des frais de la consommation d'électricité, de chauffage ou de la consommation d'eau pour le premier mois de chômage temporaire suite à la crise du coronavirus, et portant modification de l'article 7 du même décret, en ce qui concerne les navigateurs et l'application de l'exonération fédérale (1) / Decreet tot invoeging van een artikel 2/1 in het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis en tot wijziging van artikel 7 van hetzelfde decreet, wat de zeevarenden en de toepassing van de federale vrijstelling betreft

 

   Employment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020, wat betreft de verlenging van het corona-ouderschapsverlof / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, en ce qui concerne la prolongation du congé parental corona
     

 

   16/07/2020
   Employment
     
Coronavirus: European Commission calls for action in protecting seasonal workers  

The European Commission presents Guidelines to ensure the protection of seasonal workers in the EU in the context of the coronavirus pandemic. It provides guidance to national authorities, labour inspectorates, and social partners to guarantee the rights, health and safety of seasonal workers, and to ensure that seasonal workers are aware of their rights.

Cross-border seasonal workers enjoy a broad set of rights, but given the temporary nature of their work, they can be more vulnerable to precarious working and living conditions. The coronavirus pandemic has given more visibility to these conditions, and in some cases exacerbated them. In some cases such problems can increase the risk of COVID-19 clusters.

     

 

  Regulatory - Environment
     

Arrêté du Gouvernement wallon portant sur les mesures d'urgence en matière de taxis, location de voitures avec chauffeur et services assimilés / Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake taxi's, verhuur van wagens met chauffeur en gelijkgestelde diensten

     
     

Décret modifiant l'article 47/15 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et insérant un article 47/15bis en vue de prendre des mesures relatives à la crise sanitaire liée à la COVID-19 (1) / Decreet tot wijziging van artikel 47/15 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot invoeging van een artikel 47/15bis om de maatregelen betreffende de gezondheidscrisis in verband met COVID-19 te nemen (1)

     
     

Ministerieel besluit tot algemene vrijstelling van heffing van de bijdrage tot de kosten gemaakt door de federale toezichthoudende overheden, bedoeld in artikel 3:70, § 4, vierde lid, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omwille van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté ministériel portant dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance, visée à l'article 3:70, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, en raison de la propagation du coronavirus COVID-19

     

 

   State aid and support measures
     

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'indemnités complémentaires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19

     

 

   15/07/2020
   Regulatory - Environment
     
     

Loi modifiant la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 afin de prolonger le délai imparti pour conclure un accord sur le vote électronique en vue des élections sociales de 2020 / Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen

     
     

Arrêté royal modifiant certains délais contenus dans l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde termijnen vastgelegd in het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 26 december 2006 houdende diverse bepalingen als gevolg van de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

     
     

Arrêté royal visant à réglementer la reprise de la procédure des élections sociales 2020 suspendue sur la base de la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 (1) / Koninklijk besluit tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie (1)

     
     
Coronavirus: Commission strengthens preparedness for future outbreaks  

The Commission has presented immediate short-term measuresto strengthen EU health preparedness for COVID-19 outbreaks. The Commission has from the outset coordinated the exchange of information and recommendations with regard to cross border health actions and measures. A continued vigilance and fast response from the Commission and the Member States is essential to ensure that the spread of the virus can be contained and new, generalised lockdowns can be avoided. 

     

 

   Employment
     

Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) / Arrêté royal prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)

     
     

Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) / Arrêté royal prolongeant les mesures prises en matière de chômage dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)

     
     

Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders / Arrêté royal insérant un article 19quinquies dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

     

 

   Tax & social security
     

Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (1) / Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III) (1)

     

 

   14/07/2020
   State aid and support measures
     
     
Coronavirus Response: Commission welcomes ‘Best Practices' to provide relief for consumers and businesses  

"The European Commission has welcomed a list of ‘best practices' agreed by the financial sector, and consumer and business organisations, to help further mitigate the impact of the coronavirus pandemic. It sets out concretely how different market participants can support citizens and businesses throughout the crisis.

Today's ‘best practices' cover several issues, including:

 • Payment moratoria for consumer and business loans, and for insurance contributions: these measures can help those facing financial difficulties by deferring payments;
 • Enabling safer cashless payments while ensuring cash payments remain available for those who need them;
 • Ensuring loans aimed at mitigating the impact of coronavirus are provided swiftly, and that the fees and interest rates incurred are fair;
 • Legitimate insurance claims are processed and paid out as quickly as possible."
     
     
Minnelijk afbetalingsplan - precisering - coronamaatregel  

"In het kader van de corona-crisis zijn er 2 benaderingen om tegemoet te komen aan de betalingsmoeilijkheden van ondernemingen.

Enerzijds is er het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen. Het maximale uitstel loopt over 24 mensualiteiten met toepassing van sancties van laattijdigheid. Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Anderzijds voorziet het koninklijk besluit nr. 17 in een uitstel van betaling via een bijzonder afbetalingsplan voor de bijdragen van het 1ste kwartaal 2020, voor de afrekening van het vakantiegeld 2019 en voor de bijdragen van het 2de kwartaal 2020, dat loopt over maximaal 24 mensualiteiten, zonder toepassing van sancties voor zover de modaliteiten gerespecteerd worden. Als de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd, worden deze sancties alsnog in rekening gebracht."

     

 

   13/07/2020
   Tax & Social Security
     
Uitstel van betaling - precisering - coronamaatregel  

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 goedgekeurd (koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 - BS van 12 mei 2020. Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling:

 • Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten werden en hun economische activiteit zwaar verminderd zien.

Het daarop aansluitende koninklijk besluit nr. 30 (BS van 15 juni 2020) wijzigt retroactief dit koninklijk besluit nr. 17 en gaat verder in op een aantal bepalingen.

     

 

   State aid and support measures
     

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus en artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 mei 2020 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

     

 

   10/07/2020
   State and Support Measures
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan jeugdorganisaties in het kader van het noodfonds / Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux organisations de jeunesse dans le cadre du fonds d'urgence

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan de sociaal-toeristische sector en het Iedereen verdient vakantiefonds tot beperking van de negatieve economische impact die voortvloeit uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken / Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide au secteur socio-touristique et au fonds « Tout le monde mérite des vacances » afin de limiter l'impact économique négatif résultant des mesures d'urgence prises par le Conseil national de Sécurité en vue d'endiguer la propagation du coronavirus COVID-19

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan jeugdverblijven tot beperking van de negatieve economische impact die voortvloeit uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux résidences pour jeunes afin de limiter l'impact économique négatif résultant des mesures d'urgence prises par le Conseil national de Sécurité en vue de contenir la propagation du coronavirus

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan hostels met exploitatiebeperkingen die voortvloeien uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté du Gouvernement flamand accordant une aide aux auberges de jeunesse soumises à des restrictions d'exploitation par suite des mesures urgentes du Conseil national de sécurité visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van steun aan de lokale radio-omroeporganisaties en de netwerkradio-omroeporganisaties / Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une aide aux organismes de radiodiffusion sonore locaux et aux organismes de radiodiffusion sonore en réseau

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van steun aan regionale televisieomroeporganisaties / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aide aux organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een achtergestelde lening aan de autobus- en autocarsector en aan de taxisector die een omzetdaling hebben ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus / Arrêté du Gouvernement flamand accordant un prêt subordonné au secteur d'autobus et d'autocars et au secteur de taxis confrontés à une baisse de leur chiffre d'affaires à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020

     
     

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mai 2018 pris en application de l'article 39, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, concernant certaines subventions gérées par Bruxelles Logement / Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2018 in toepassing van artikel 39, 2de lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole evenals de begrotingsopmaak, betreffende bepaalde toelagen die worden beheerd door Brussel Huisvesting

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan de luchthavenexploitatiemaatschappij Antwerpen in het kader van COVID-19 voor het begrotingsjaar 2020 / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention facultative à la société d'exploitation de l'aéroport d'Anvers dans le cadre du COVID-19 pour l'année budgétaire 2020
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan de luchthavenexploitatiemaatschappij Oostende-Brugge in het kader van COVID-19 voor het begrotingsjaar 2020 / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention facultative à la société d'exploitation de l'aéroport d'Ostende-Bruges dans le cadre du COVID-19 pour l'année budgétaire 2020
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een facultatieve subsidie aan de luchthavenexploitatiemaatschappij Kortrijk-Wevelgem in het kader van COVID-19 voor het begrotingsjaar 2020 / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention facultative à la société d'exploitation de l'aéroport Courtrai- Wevelgem dans le cadre du COVID-19 pour l'année budgétaire 2020
     
     
KMO’s benutten volop nieuwe  kredietlijnen  

Febelfin coronamonitor: de laatste evoluties in betalingsuitstellen en betalingen in beeld

 • De voorbije maand hebben de Belgische banken meer dan 20.000 nieuwe kredieten verleend aan kmo’s (met en zonder staatsgarantie). Ook de grote ondernemingen blijven gebruik maken van nieuwe kredieten: in juni werden er meer dan 2.300 verleend.
 • Naast het toekennen van nieuw krediet, ondersteunen de Belgische banken ondernemingen én gezinnen ook via het verlenen van betalinguitstel.

Zo verleenden ze de voorbije weken:

 • 123.356 betalingsuitstellen voor hypothecaire kredieten
 • 5.091 betalingsuitstellen voor consumentenkredieten
 • 134.127 betalingsuitstellen voor ondernemingskredieten
     

 

   9/07/2020
   Financial services – Regulatory
     
ESMA clarifies external support within the meaning of article 35 of the mmf regulation  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, today publishes a public statement on external support under Article 35 of the Money Market Funds (MMF) Regulation.

ESMA is issuing this statement in the context of financial markets authorities recent actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU’s financial markets, to clarify the potential interaction between the intermediation of credit institutions and the requirements of Article 35 of the MMF Regulation on external support. It also aims to coordinate the supervisory approaches of national competent authorities (NCAs) in light of these and any future liquidity challenges for MMFs in the context of the current COVID-19 pandemic

 

   Banking & Finance
     
EBA calls on resolution authorities to consider the impact of COVID-19 on resolution strategies and resolvability assessments  

The European Banking Authority (EBA) published today a statement on resolution planning in light of the COVID-19 pandemic. With this statement, the EBA intends to reiterate the importance of resolution planning in times of uncertainty to ensure that resolution stands as a credible option in times of stress. In addition, the EBA highlights the importance for resolution authorities to continue promoting institutions’ efforts to enhance their capabilities and increase their resolvability.

Resolution authorities should take into account the impact of COVID-19 on banks and their business models when taking decisions on resolution plans and on the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL). In addition, resolution authorities should use and test resolution colleges as the main fora to exchange information and share decisions in these times of stress.

     

 

   8/07/2020
   Employment
     
Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - coronamaatregel  
Het KB nr. 46 voorziet in de mogelijkheid dat ondernemingen erkend in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 - 31 december 2020, overgaan tot een tijdelijke collectieve vermindering van de arbeidsduur met 1/4de of 1/5de al dan niet in combinatie met de invoering van een vierdagenweek (dit laatste enkel voor de voltijdse werknemers). De tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek kunnen ingevoerd worden voor maximum 1 jaar en kan enkel gedurende de periode van erkenning en ten vroegste op 1 juli 2020.

 

   Banking & Finance
     
     
EIOPA clarifies supervisory expectations on product oversight and governance requirements in the context of COVID-19  

Today, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) has issued a statement calling on insurance companies to review their product oversight and governance measures because of the potential impact the COVID-19 pandemic can have on products and their utility for customers. It is vitally important that insurance companies place the fair treatment of customers at the heart of their response to the COVID-19 pandemic.

To ensure the continuing fair treatment of customers in light of COVID-19, insurance manufacturers are asked to:

 • Identify their products affected as a result of COVID-19
 • Assess possible unfair treatment of customers for these products
 • Consider proportionate remedial measures
     
     
Betalingsuitstel krediet  voor burgers en  bedrijven kan worden  verlengd tot eind 2020  
Particulieren en bedrijven die voor hun hypothecair of ondernemingskrediet betalingsuitstel hebben gevraagd en gekregen tot uiterlijk 31 oktober 2020, kunnen bijkomend uitstel krijgen tot eind dit jaar. Voorwaarde is wel dat zij op het moment dat ze verlenging aanvragen nog steeds aan alle voorwaarden voldoen. Zo moeten ze bv. ook nu aantonen dat ze financieel lijden onder de gevolgen van de coronacrisis.
     

 

   6/07/2020
   State aid and Support Measures
     
Commission and EIB provide CureVac with a €75 million financing for vaccine development and expansion of manufacturing  
The European Investment Bank (EIB) and CureVac, a clinical-stage biopharmaceutical company developing a new class of transformative medicines based on optimised mRNA, entered into a €75 million loan agreement to support the Company's ongoing development of vaccines against infectious diseases, including its vaccine candidate CVnCoV aimed at preventing SARS-CoV-2 infections. In addition, the loan will support the Company's efforts to expand its existing Good Manufacturing Practice (GMP) certified production capabilities and accelerate the completion of its fourth production site in Tübingen, Germany. The EIB financing will be provided in three €25 million tranches upon completion of pre-defined milestones.

 

   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid / Arrêté royal en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
     

 

   3/07/2020
   Regulatory - Environment
     

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 septembre 2013 réglant les méthodes et procédures applicables aux activités de surveillance et protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie et arrêtant diverses mesures applicables aux équipes de sécurité maritime / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om te strijden tegen piraterij en tot vaststelling van verscheidene maatregelen die gelden voor de maritieme veiligheidsploegen

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2020 instaurant certaines mesures temporaires dans le sport dans le cadre de l'urgence civile de santé publique en raison du coronavirus

     
     

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen / Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures concernant les délais de traitement de la commission d'évaluation conformément à l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 et concernant les prêts sociaux spéciaux suite aux mesures restrictives en matière de coronavirus
     
     
Meer CEO-fraude in tijden van corona  

Het verhoogde thuiswerk dat in vele bedrijven werd – en nog steeds wordt - doorgevoerd om het coronavirus te helpen indijken, is voor fraudeurs een opportuniteit om bedrijven op te lichten. Ze geven zich uit als de CEO (of een andere interne of externe vertrouwenspersoon) van het bedrijf en vragen om enkele belangrijke en dringende betalingen te doen.

Tips om CEO-fraude te voorkomen
In gewone werkomstandigheden zal een medewerker die een dergelijk mailtje ontvangt van zijn of haar CEO en twijfels heeft over de vraag tot betaling al snel even binnenstappen in het bureau van de CEO. Nu thuiswerk bij veel bedrijven (al dan niet tijdelijk) de norm is geworden is deze controlestap een stuk groter. Medewerkers zullen dit bijvoorbeeld niet (durven) controleren via telefoon.

De beste tip om CEO-fraude te voorkomen is dan ook: bouw voldoende controlestappen in. Spreek af dat - en al zeker grote - betalingen niet enkel via mail worden doorgegeven maar ook bevestigd worden via een sms, een WhatsAppbericht, via telefoon, …

 

   State aid and Support Measures
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in het kader van het noodfonds / Arrêté du Gouvernement flamand octroyant de l'aide aux organisations culturelles et aux acteurs-clés vulnérables dans le cadre du fonds d'urgence

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeringen doen betreffende de productie van COVID-19 relevante producten / Arrêté du Gouvernement flamand accordant une aide stratégique à la transformation d'entreprises en Région flamande qui investissent dans la fabrication de produits pertinents en matière de COVID-19
     

 

   2/07/2020
   Banking & Finance
     
Investment Plan for Europe exceeds €500 billion investment target ahead of time  
Over the past years and especially after the coronavirus outbreak the focus of the EFSI shifted: it has inspired InvestEU, the Commission's new investment programme for the years 2021-2027, and already now it contributes to the Corona Response Investment Initiative. EFSI will also play a key role in the NextGenerationEU package of measures to rebuild the European economy after the coronavirus shock. It will do this via a top-up for a Solvency Support Instrument, which aims to prevent insolvencies in European businesses.

 

   State aid and Support Measures
     
Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

 

   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid tot ordonnancering door de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting in het kader van de uitbetaling van de premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis / Arrêté ministériel accordant délégation de pouvoir de l'ordonnancement par le Directeur général de Bruxelles Logement dans le cadre du paiement de la prime de soutien aux locataires à revenus modestes qui subissent une perte de revenus en raison de la crise sanitaire dû au COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au congé parental « corona » dans le contexte de la pandémie du coronavirus pour le personnel de Wallonie-Bruxelles International / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het "corona-ouderschapsverlof" in de context van de coronavirus-pandemie voor het personeel van Wallonie-Bruxelles International
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur des mesures de déconfinement en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken
     

 

   1/07/2020
   Banking & Finance
     
     

EIB and ESM lead discussion on how to connect capital markets with a post-coronavirus sustainable recovery

 

The European Investment Bank (EIB) and the European Stability Mechanism (ESM) are hosting today and tomorrow a joint online seminar on capital markets in the midst of the COVID-19 crisis. Aimed at their investor bases, the first day of the program will cover experts’ views on the macroeconomic and structural impact of the current crisis, as well as the role of sustainable finance in the economic recovery and the role of public and private investment in continuing to sustain the transition to a greener and low-carbon economy. The second day will be focused on Europe’s financial resilience highlighting its journey from banking union to capital markets union.

Both institutions are playing a key role in Europe’s response to COVID-19 crisis. Within the EUR 540bn rescue package approved by the European Council in April 2020, the EIB is establishing a European Guarantee Fund that will mobilise up to EUR 200bn, mainly to support SMEs. The ESM has made available a EUR 240bn credit line, Pandemic Crisis Support, for euro area Member States to cover their direct and indirect healthcare costs related to COVID-19.

     
     
Financial Stability Report: Solid Belgian financial sector can face and help solve the challenges of the COVID-19 crisis  
The COVID-19 pandemic poses challenges to the financial sector and financial stability. But the Belgian financial system, thanks to its capital and liquidity buffers, is solid and can thus play a key role in cushioning the impact of the crisis on households and businesses. In its annual Financial Stability Report, the National Bank of Belgium (NBB), as supervisor, calls on financial institutions to continue to support the real economy, if necessary, by using the buffers that have been built up.

 

   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19
     

 

   30/06/2020
   Regulatory - Environment
     

Ministerieel besluit waarbij de maatregelen gebonden aan de crisis COVID-19 en betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie met één maand worden verlengd / Arrêté ministériel prolongeant d'un mois les mesures liées à la crise COVID-19 et relatives à l'interdiction temporaire des restrictions d'accès à la distribution publique de l'eau

 
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses en matière de fonction publique dans le contexte de la reprise des activités suite à la pandémie de COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten
     
     
Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

 

   Banking & Finance
     
The NBB keeps the CCyB rate at 0%  

Pursuant to its macroprudential powers laid down in the Belgian Banking Law of 2014, the NBB decided on 9 June 2020 to maintain the countercyclical buffer rate for credit risk exposures to the Belgian private non-financial sector at 0 % for the third quarter of 2020.

Given the significant challenges the global economy is now facing, the National Bank of Belgium (NBB) had announced, on 11 March 2020, the full release of the countercyclical buffer.

The countercyclical buffer is a temporary macroprudential buffer that is built up during the upward phase of the credit cycle in order to ensure sufficient absorption capacity for banks to have a sufficient margin to cover credit losses during the downward phase of the credit cycle.

     

 

   29/06/2020
   Regulatory - Environment
     
Het omzetverlies als gevolg van de coronacrisis blijft aanzienlijk, maar is reeds met de helft verminderd  
De Belgische ondernemingen ramen dat hun omzet nog steeds 17 % onder het niveau van vóór de crisis ligt, dat is zowat de helft van de impact die werd opgetekend tijdens de weken van lockdown. Het gaat om een herstel met 6 procentpunten in twee weken en met 9 procentpunten in een maand. Het herstel is vrij algemeen gespreid over de sectoren en deze week betreft het in het bijzonder de horeca, waar de omzet duidelijk verbetert maar nog niet de helft overschrijdt van het niveau van vóór de crisis. De perceptie van het faillissementsrisico, de liquiditeitsproblemen en de mate van bezorgdheid zijn overigens verbeterd. Dat is wat blijkt uit de tiende enquête van de ERMG bij de Belgische ondernemingen. Hoewel deze indicatoren minder ongunstig zijn geworden, blijft de crisis een zware impact hebben op de ondernemingen. De vooruitzichten ten aanzien van investeringen en werkgelegenheid blijven bovendien somber. Een volledig herstel zal tijd vergen.
     

 

   27/06/2020
   State aid and Support Measures
     
     

Coronavirus Global Response: EIB and Commission pledge additional €4.9 billion

 

The ‘Global Goal: Unite for our Future’pledging summit organised today by the European Commission and Global Citizen mobilised €6.15 billion in additional funding to help develop and ensure equitable access to coronavirus vaccines, tests and treatments. The money raised will also support economic recovery in the world’s most fragile regions and communities.

This amount includes a €4.9 billion pledge by the European Investment Bank, in partnership with the European Commission, and €485 million committed by EU Member States. This brings total pledges under the Coronavirus Global Response pledging marathon, launched by European Commission President Ursula von der Leyen on 4 May, to €15.9 billion.

     
     
Coronavirus Global Response: EIB and Commission pledge additional €4.9 billion  

The ‘Global Goal: Unite for our Future'pledging summit organised today by the European Commission and Global Citizen mobilised €6.15 billion in additional funding to help develop and ensure equitable access to coronavirus vaccines, tests and treatments. The money raised will also support economic recovery in the world's most fragile regions and communities.

This amount includes a €4.9 billion pledge by the European Investment Bank, in partnership with the European Commission, and €485 millioncommitted by EU Member States. This brings total pledges under the Coronavirus Global Response pledging marathon, launched by European Commission President Ursula von der Leyen on 4 May, to €15.9 billion.

40 governments took part in the summit and committed to ensuring universal access to coronavirus medicines. They also vowed to help rebuild communities that have been hit hard by the pandemic, in a fair and just way. As a landmark of global solidarity, the summit resulted in commitments for the production capacity of over 250 million vaccine doses for middle and lower income countries.

 

   Regulatory - Environment
     
Koninklijk besluit nr. 42 tot instelling van een coronaverlof voor ouderschapsbescherming voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection parentale corona pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19
     

 

   26/06/2020
   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit nr. 39 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19 / Arrêté royal n° 39 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19
     
     
Koninklijk besluit nr.43 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie met het oog op een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW's in het kader van COVID-19 / Arrêté royal n° 43 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale visant une augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d'intégration par l'Etat vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19
     
     
Koninklijk besluit nr. 41 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen / Arrêté royal n° 41 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants
     
     
Koninklijk besluit nr. 40 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers / Arrêté royal n° 40 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19
     
     

 

   Regulatory - Environment
     
     
Koninklijk besluit nr. 47 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen / Arrêté royal n° 47 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de maatregelen voor de gezinnen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de maatregelen voor de gezinnen / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, pour ce qui concerne l'ajustement des mesures en faveur des familles et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, pour ce qui concerne l'ajustement des mesures en faveur des familles

     
     
Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution de l'article budgétaire CB0-1CBG2AB-PR du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020
     
     
Koninklijk besluit houdende elfde verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven / Arrêté royal portant onzième répartition, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses
     
     
Koninklijk besluit houdende twaalfde verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven / Arrêté royal portant douzième répartition, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses
     
     
Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers / Arrêté royal n° 46 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs
     
     
Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano / Arrêté royal n° 44 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano
     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (1) / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)
     
     
Koninklijk Besluit tot verlenging van artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté Royal prolongeant l'article 7, alinéa 1er de la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
     
     
Koninklijk besluit nr. 45 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque / Arrêté royal n° 45 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation

 

   Employment
     
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
     
     
Koninklijk besluit tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal abrogeant les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19
     

 

   25/06/2020
   Banking & Finance
     

COVID-19: actualisering van cliëntengegevens bij verstrekking van doorlopende beleggingsdiensten of verkoop van IBIP’s

 

De FSMA roept de ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector op om de cliënteninformatie te actualiseren bij het verstrekken van doorlopende beleggingsdiensten van beleggingsadvies of vermogensbeheer of bij de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent.

Verwachtingen van de FSMA:

 • Om de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven in het belang van de cliënt is een tijdige actualisering van de ingezamelde informatie van groot belang. Daarom roept de FSMA de ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector op om -waar nodig- de komende maanden extra aandacht te schenken aan de eventuele aanscherping van hun actualisatiebeleid en de uitvoering daarvan.
 • De FSMA verwacht van ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector dat zij aantoonbaar over procedures en maatregelen ter actualisering beschikken die passen bij de eigen organisatie en het cliëntenbestand in de huidige marktomstandigheden. Verder verwacht de FSMA dat deze ondernemingen in hun actualisatiebeleid rekening houden met mogelijke forse wijzigingen in de cliëntsituatie door de COVID-19-crisis waarbij zij relevante wijzigingen implementeren bij het verstrekken van doorlopende beleggingsdiensten van beleggingsadvies of van vermogensbeheer en de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent.
 • Het volstaat daarbij niet om te wachten tot de periodieke actualisering of totdat een cliënt op eigen initiatief de onderneming in de bank-, beleggings- en verzekeringssector informeert over zijn gewijzigde situatie. Mogelijk bestaat de noodzaak om een brede waaier van cliënten eerder en/of frequenter te benaderen.

 

   Employment
     
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental « corona » dans le contexte de la pandémie du coronavirus pour le personnel de Wallonie-Bruxelles International / Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus voor het personeel van "Wallonie-Bruxelles International"

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant, pour l'année 2020, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne pour tenir compte des mesures de confinement et de protection contre le COVID-19 imposées / Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking, voor het jaar 2020, van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest om rekening te houden met de opgelegde maatregelen inzake lockdown en bescherming tegen COVID-19
     
     
Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang
     

 

   24/06/2020
   Employment
     
     
Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - kunstenaars en tijdelijke medewerkers evenementen   Het is mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aan te vragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst  (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 augustus 2020 en dat geannuleerd werd. De minister van Werk heeft dit op 8 mei 2020 bevestigd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen.
     
     
120 extra vrijwillige overuren - coronamaatregel  

The Council conclusions recommend to member states, the Commission and the sport movement how to address the COVID-19 pandemic in the recovery stage.

The conclusions invite member states to promote the possibilities for support through EU programmes, funds and initiatives, such as the Erasmus+ programme, the European Solidarity Corps, the Corona Response Investment Initiative (CRII), and the Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).

The conclusions also invite the sport movement to follow the guidelines from competent international bodies and the national health authorities, regarding the prevention and spreading of the COVID-19 virus, and explore possible solutions for the update of the national sport calendars, while taking into consideration the European and the international calendars.

The conclusions were adopted by written procedure.

 

   Regulatory - Environment
     

Conference on the Future of Europe - Council agrees its position

 

Member states want the Conference on the Future of Europe to get citizens involved in a wide-ranging debate on Europe's future in the coming decade and beyond, including in the light of the COVID-19 pandemic.

In its mandate, the Council takes the view that the conference should be launched as soon as the epidemiological conditions allow for it. It should focus on how to develop EU policies over the medium and long term in order to tackle more effectively the challenges facing Europe, including the economic repercussions of the COVID-19 pandemic and lessons learned from the crisis.

 

   Financial services – Regulatory
     
Verlenging van de cyclus van de permanente opleiding van bepaalde complianceofficers naar aanleiding van COVID-19  

Verlenging van de bijscholingstermijn voor complianceofficers omwille van de coronacrisis: koninklijk besluit en mededeling FSMA_2020_06.

 

   Banking & Finance
     
     

Arrêté royal n° 38 modifiant l'arrêté royal relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona / Koninklijk besluit nr. 38 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis

     
     
NBB bevestigt:  kredietkraan blijft open ondanks coronacrisis  

De Nationale Bank van België (NBB) gaf vandaag een stand van zaken aan de Kamer over de bancaire kredietverlening tijdens de coronacrisis. Haar belangrijkste bevindingen:

 • De banken spelen tijdens de coronacrisis hun rol om de samenleving en de economie te ondersteunen, zowel wat betreft het verlenen van betalingsuitstel als het verlenen van nieuwe kredieten.
 • De mogelijkheid om betalingsuitstel te vragen voor lopende kredieten is zeer nuttig gebleken. Heel wat particulieren en bedrijven hebben er beroep op gedaan.
 • Voor bijna 10% van alle ondernemingskredieten werd betalingsuitstel aangevraagd.
 • Ook de nieuwe kredietverlening aan bedrijven blijft op peil. Ook bedrijfssectoren die zwaar(der) getroffen zijn door de crisis krijgen nog steeds nieuw krediet.
 • Minder dan 4% van alle aanvragen voor een nieuw krediet (met staatsgarantie) werd geweigerd door de banken.

 

   State aid and Support Measures
     
Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers / Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs
     
     

Koninklijk besluit nr. 35 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal n° 35 modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19

     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 2020 portant des mesures d'urgence en matières d'aides alimentaires à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale

 

   Tax & Social Security
     
Wet houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid (1) / Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire (1)
     

 

   23/06/2020
   Employment
     
Koninklijk besluit nr. 36 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 24 van 20 mei 2020 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector / Arrêté royal n° 36 modifiant l'arrêté royal n° 24 du 20 mai 2020 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

 

   Tax and Social Security
     
Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie (1) / Loi portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 (1)
     

 

   Regulatory - Environment
     
Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie / Décision de l'Administrateur général de l'AFMPS modifiant des diverses mesures urgentes concernant des médicaments spécifiques pour lutter contre la pénurie de médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2

 

   State aid and Support Measures
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2020 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus
     

 

   22/06/2020
   State aid and Support Measures
     
Supporting the recovery of the sport sector and addressing the COVID-19 pandemic: Council adopts conclusions  

The Council conclusions recommend to member states, the Commission and the sport movement how to address the COVID-19 pandemic in the recovery stage.

The conclusions invite member states to promote the possibilities for support through EU programmes, funds and initiatives, such as the Erasmus+ programme, the European Solidarity Corps, the Corona Response Investment Initiative (CRII), and the Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).

The conclusions also invite the sport movement to follow the guidelines from competent international bodies and the national health authorities, regarding the prevention and spreading of the COVID-19 virus, and explore possible solutions for the update of the national sport calendars, while taking into consideration the European and the international calendars.

The conclusions were adopted by written procedure.

 

   Financial services – Regulatory
     
De FSMA publiceert een q&a voor de genoteerde vennootschappen over het halfjaarlijks financieel verslag in tijden van COVID-19  

De meeste genoteerde vennootschappen zullen binnenkort hun resultaten publiceren met betrekking tot de eerste jaarhelft van 2020. Dit zal voor deze vennootschappen wellicht de eerste wettelijk vereiste periodieke rapportering zijn die aan beleggers een uitgebreider en gedetailleerder inzicht zal geven over de impact van COVID-19 op hun positie, hun bedrijf en hun resultaten.

De FSMA wenst in dit verband een aantal aandachtspunten mee te geven in de vorm van deze Q&A die gepubliceerd wordt in navolging van:

 • haar persbericht van 26 maart 2020 over de impact van COVID-19;
 • haar Q&A van april 2020 over de impact van COVID-19 op de verplichtingen van genoteerde vennootschappen, die openbaar werd gemaakt na de publicatie van KB nr. 4.
De FSMA roept de genoteerde vennootschappen op om bij de opstelling van hun halfjaarresultaten voldoende aandacht te besteden aan een correcte rapportering over de impact van COVID-19.
     

 

   Employment
     
Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit / Arrêté royal concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté
     

 

   19/06/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives à l'organisation de l'évaluation continue, aux examens et aux cours ainsi qu'aux conventions de stage du réseau IFAPME pour l'année de formation 2019-2020 en raison du COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen alsook de stageovereenkomsten van het IFAPME-net voor het opleidingsjaar 2019-2020 wegens COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME / Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen betreffende de vormingswerkers en de subsidiëring van de opleidingsactiviteiten van de opleidingscentra van het IFAPME-net
     
     
Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (1) / Décret contenant des mesures urgentes relatives aux fonds d'urgence pour la culture, la jeunesse, le sport, les médias et les administrations locales, et relatives à la lutte contre la pauvreté à la suite de la pandémie COVID-19 (1)
     
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19
     
     
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken / Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation des funérailles dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus - COVID-19
     
     
FSMA lanceert campagne tegen online-beleggingsfraude   De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) lanceert vandaag een campagne tegen online-beleggingsfraude. Mede door de coronacrisis, is het risico om in contact te komen met dergelijke fraude, toegenomen. De campagne wordt volledig online gevoerd en moet mogelijke slachtoffers waarschuwen voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. De FSMA stelt op haar website ook een nieuwe test ter beschikking om na te gaan hoe groot de kans is dat een online-beleggingsaanbod frauduleus is.
     
     
Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek (1)  / Loi visant à augmenter temporairement les seuils d'insaisissabilité visés à l'article 1409 du Code judiciaire (1)

 

   State aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen / Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures concernant les prêts sociaux spéciaux, les prêts de garantie locative, les baux d'étudiants et les agences immobilières sociales suite aux mesures restrictives en matière de coronavirus
     
     
Decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen (1) / Décret établissant des allocations familiales exceptionnelles dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19 (1)

 

   Employment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie / Arrêté du Gouvernement flamand donnant approbation à la modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le cadre du personnel
     

 

   18/06/2020
   Banking & Finance
     
EBA extends deadline for the application of its Guidelines on payment moratoria to 30 September  

The European Banking Authority (EBA) has decided today to extend the application date of its Guidelines on legislative and non-legislative moratoria to 30 September 2020. With EU economies not yet fully opened, this extension shows the importance of a continued support to the measures taken by banks to extend loans in response to the extraordinary nature of the current situation. This extension would ensure that adequate treatment for borrowers is available across the EU, considering that the Covid-19 crisis has been affecting EU countries in a different way and at a different pace.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/031 tot tijdelijke wijziging van het besluit van 23 maart 1994 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale ainsi qu'aux règles de comptage applicables aux écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de termijn voorgeschreven in het kader van de automatische overgang van de volledige tijdelijke integratie naar de volledige permanente integratie alsook van de tellingsregels die van toepassing zijn op de scholen van het gespecialiseerd onderwijs alsook op de internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française prolongeant la période de concertation dans le cadre de la réforme des milieux d'accueil  / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de overlegperiode in het kader van de hervorming van de opvangmilieus
     
     
Volmachtbesluit nr. 2020/044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering / Arrêté n° 2020/044 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais de l'Ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 33 relatif à l'aménagement du calendrier des évaluations externes non certificatives pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 33 betreffende de aanpassing van het tijdschema van de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden voor het schooljaar 2020-2021 in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 34 dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 34 houdende afwijking van enkele bepalingen betreffende de sturing van het onderwijsstelsel in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 36 dérogeant à certaines dispositions du décret 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 36 houdende afwijking van enkele bepalingen van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 37 dérogeant à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement relatif au choix pour un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, ou pour la dispense, pour l'année scolaire 2020-2021 / Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 37 tot afwijking van artikel 8, lid 10, d), van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met betrekking tot de keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer of van de vrijstelling voor het schooljaar 2020-2021
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n ° 28 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 déléguant une mission au Fonds Ecureuil / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 28 ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, waarbij een opdracht wordt gedelegeerd aan het Fonds Ecureuil
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 30 dérogeant à l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 30 tot afwijking van artikel 4bis, § 3, van het decreet van 17 juli 2003 houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 32 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 32 houdende afwijking van sommige bepalingen inzake de organisatie van de examencommissies in het gewoon secundair onderwijs
     
     
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/043 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques / Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux réunions organisées par l'Ecole d'administration publique par téléconférence dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de door de School voor openbaar bestuur per teleconferentie georganiseerde vergaderingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

 

   Employment
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 29 rendant applicable le congé parental « corona » aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 29 waarbij het « corona-ouderschapsverlof » van toepassing wordt op de leden van het onderwijzend personeel en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant applicable le congé parental corona aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII / Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap waarbij het corona-ouderschapsverlof van toepassing wordt verklaard op het personeel van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, Wallonie Bruxelles Enseignement en instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII vallen

 

   Tax & Social Security
     
Besluit nr. 2020/009 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind / Arrêté n° 2020/009 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux relatif à la suppression temporaire, en matière d'allocations familiales, des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire

 

   State aid and Support Measures
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/046 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/046 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis /  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19
     

 

   17/06/2020
   Regulatory - Environment
     
Countering the COVID-19 crisis in education and training: Council adopts conclusions  
The Council conclusions acknowledge the main challenges in the education and training systems caused by the COVID-19 pandemic as well as the immediate responses by the member states. They invite member states to examine possibilities for innovation and accelerated digital transformation, and for further development of teachers' and trainers' digital skills and competences.

 

   Banking & Finance
     
     
Basel Committee meets; discusses impact of Covid-19; reiterates guidance on buffers  

The Basel Committee met on 10 and 16 June 2020 to discuss a range of policy issues and to review the impact to date of the coronavirus disease (Covid-19) pandemic on the global banking system.
The current crisis underscores the importance of a resilient banking system and a prudent regulatory framework. The measures taken by the Committee at the onset of the pandemic have helped mitigate some of the short-term financial stability risks. All members reaffirmed their expectation of full, timely and consistent implementation of all Basel III standards based on the revised timeline endorsed by the Group of Governors and Heads of Supervision.

In addition to its discussion related to Covid-19, the Committee approved:

• final revisions to the credit valuation adjustment risk framework, which will be published in the coming weeks; and
• a technical amendment on the prudential treatment of non-performing loan securitisations, which will be published for consultation next week.

     
     
De coronacrisis heeft een aanzienlijke negatieve impact op de inkomens van bepaalde gezinnen met grotere verliezen voor die met het laagste inkomen  

Omwille van de coronacrisis hebben bepaalde gezinnen, met name die bestaande uit zelfstandigen, tijdelijk werklozen of jobstudenten, belangrijke inkomensverliezen geleden. Dat verlies is groter voor de lagere inkomens. Dat blijkt uit een grootschalige online enquête die door de Nationale Bank van België (NBB) werd gehouden tussen 7 en 24 mei, in samenwerking met Microsoft Innovation Center.

     

 

   16/06/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 49 relatif aux subventions générales  / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 49 betreffende de algemene toelage
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif aux subventions générales pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution  / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 50 betreffende de algemene toelage voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 53 betreffende de verschillende maatregelen die zijn genomen in het kader van de afbouwmaatregelen COVID-19 voor de sectoren van de gezondheid, handicap en sociale actie
     
     
Coronavirus: Member States agree on an interoperability solution for mobile tracing and warning apps  
Member States, with the support of the Commission, have agreed on a set of technical specifications to ensure a safe exchange of information between national contact tracing apps based on a decentralised architecture. This concerns the vast majority of tracing apps that were already – or are about to be – launched in the EU. Once the technical solution is deployed, such national apps will work seamlessly when users travel to another EU country which also follows the decentralised approach. This means an important additional step towards interoperability of mobile apps for tracing coronavirus infections, as Member States begin to lift travel restrictions across borders in time for summer vacation.

 

   Tax & Social Security
     
Arrêté royal portant exécution de l'article 29 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 / Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie

 

   Employment
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 52 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière de formation professionnelle, pris en vertu de l'article 138 de la Constitution /  Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 52 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake de beroepsopleiding, genomen krachtens artikel 138 van de Grondwet
     

 

   15/06/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continuïteit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 / Loi relative aux mesures temporaires visant à garantir la continuité de la navigation pendant la crise liée au coronavirus SARS-CoV-2
     
     
Koninklijk besluit nr. 32 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten /  Arrêté royal n° 32 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans le cadre de certains services postaux
     
     
Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal prolongeant certaines mesures prises par la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
     
     
Coronavirus: European Commission backs international initiative to facilitate trade in healthcare products  

The ongoing global coronavirus crisis has highlighted the need for a collective response from the international community to reinforce preparedness for this and future crises. Following a first discussion among EU ministers, Commissioner for Trade Phil Hogan today shared the European Commission's ideas for an international initiative to facilitate trade in healthcare products with a group of World Trade Organization (WTO) partners.

These ideas address the ongoing international discussion on how to facilitate access to affordable pharmaceutical and medical goods and avoid trade disruptions in times of crisis, and could form part of an international agreement open to all WTO members.

 

   Banking & Finance
     
De indicatoren van de ERMG-enquête bij de ondernemingen wijzen op een aanhoudend, maar traag herstel van de Belgische economie  

De bevraagde Belgische ondernemingen rapporteren deze week een omzetdaling met 23 % ten opzichte van het niveau van vóór de crisis, wat een verbetering met 3 procentpunten is ten opzichte van de vorige enquête. Ook de indicatoren met betrekking tot het faillissementsrisico, de liquiditeitsproblemen, de werkgelegenheid, de mate van bezorgdheid en de investeringen tonen deze week een relatieve verbetering, al blijven ze nog steeds op een zorgwekkend niveau. Dat blijkt uit de afgelopen week gehouden enquête van de ERMG (Economic Risk Management Group). De meeste bedrijven zeggen hun verkoopprijzen niet te hebben veranderd en de crisis lijkt ook geen globale impact te hebben op de gemiddelde verkoopprijzen, al zijn deze laatste wel gestegen in sommige sectoren zoals de handel.

 

   Employment
     
Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis / Loi visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant la période de suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure en raison de la crise du COVID-19
     

 

   12/06/2020
   Tax & Social Security
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2006 déterminant le mode de calcul et de perception de la contribution pour APETRA / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA
     

 

   Banking & Finance
     

Belgische banken verlenen meer dan 253.000 keer betalingsuitstel aan particulieren en ondernemingen

 

De banken blijven consumenten, bedrijven en zelfstandigen die onder financiële druk staan door de coronacrisis volop ondersteunen.

Sinds 31 maart 2020 verleenden ze 121.651 betalingsuitstellen aan particulieren voor hun hypothecair krediet. Het totale onderliggende kredietvolume bedraagt 12,8 miljard euro of gemiddeld 105.175 euro per krediet.

Wat bedrijven betreft, verleenden de banken sinds 31 maart 131.705 keer uitstel van betaling voor ondernemingskredieten. Het gaat in totaal over een onderliggend kredietvolume van 21,9 miljard euro of gemiddeld 166.021 euro per krediet. Meer dan 80% van het aantal betalingsuitstellen wordt toegekend aan kmo’s en zelfstandigen.

     
     

New EIB report: Banks in Central, Eastern and Southeastern Europe revise outlook for the coming months sharply

  A new EIB report published today, the CESEE Bank Lending Survey, provides insights into banking group activities and business expectations in Central, Eastern and Southeastern Europe (CESEE). The report analyses portfolios, demand and supply for financing and the development of non-performing loans. The new edition includes a special analysis on banking group expectations before and after the impact of the coronavirus pandemic.
     
     

 

   Employment
     
Koninklijk besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel person  / Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur des membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours

 

   State aid and Support Measures
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en -reizen en gederfde inkomsten en aan de studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen ingevolge COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et aux écoles d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à titre de compensation pour les sorties et voyages scolaires annulés et des revenus manqués et aux services aux étudiants des institutions d'enseignement supérieur à la suite du COVID-19

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus / Arrêté du Gouvernement flamand attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1er, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020

 

   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit tot het bepalen van nadere modaliteiten inzake de heropstart van opleidingen en testen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
     
     
Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/010 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de mogelijkheid om in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis operationele taken inzake zorgverlening te vervullen / Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'octroi à l'Office bicommunautaire pour la Santé, l'Aide aux personnes et les Prestations familiales de la possibilité d'accomplir des tâches opérationnelles en matière de dispensation de soins dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid  / Arrêté du Gouvernement flamand portant prolongation des délais en matière d'environnement en cas d'urgence civile en matière de santé publique

     

 

   11/06/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis binnen het werkterrein van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven / Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les effets de la crise Corona dans le domaine de compétence de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 48 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de verplichte voorafgaande informatievergadering voor bepaalde herzieningen van het gewestplan
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek
     
     
Arrêté royal portant des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière de transport ferroviaire / Koninklijk besluit houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 24 betreffende de bekrachtiging van studies in het gewoon secundair onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 25 betreffende de beroepen tegen de beslissingen van de klassenraden in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 26 relatif à l'introduction des demandes d'inscription des étudiants non-résidents en vue de l'année académique 2020-2021 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 26 betreffende de indiening van aanvragen om inschrijving van niet-ingezeten studenten voor het academiejaar 2020-2021
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif à l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires en vue de l'année académique 2020-2021 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 27 betreffende de organisatie van het toegangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de medische en tandheelkundige wetenschappen voor het academiejaar 2020-2021
     
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/26 prorogeant d'un mois l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/009 du 30 avril 2020 dépénalisant temporairement les dépassements des valeurs limites de bruit fixées pour le trafic aérien dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/26 houdende verlenging voor één maand van het bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 van 30 april 2020 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 23 relatif à l'annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 23 betreffende de annulering van de externe proeven die met een getuigschrift bekrachtigd worden in het kader van de COVID-19-crisis

     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien aux activités de lutte contre le COVID-19 des services universitaires et des Hautes Ecoles / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake de ondersteuning van activiteiten ter bestrijding van COVID-19 van de universitaire diensten en de hogescholen

     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 44 waarbij het houden van de hoorzitting bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling tijdelijk wordt toegestaan via videoconferentie
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/035 portant des mesures de déconfinement en matière de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19
     
     
Arrêté n° 2020/039 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018 relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique / Besluit nr. 2020/039 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018 betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie
     
     
Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 tot instelling van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg
     
     
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/035 houdende maatregelen voor de versoepeling van de lockdown inzake verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te perken
     
     

Newsletter: royal decree of 8 june 2020* – regulatory solutions to difficulties encountered by financial intermediaries as a result of the covid-19 public health crisis

 

Op vraag van de FSMA hebben de ministers van Economie, Financiën en Middenstand op 8 juni 2020 een koninklijk besluit1 aangenomen om de voornoemde termijnen te verlengen:

i. Voor PCP’s in opleiding in de verzekeringssector: aangezien er maar een beperkt aantal examensessies wordt georganiseerd, en om te vermijden dat er beslissingen zouden worden genomen die nadelig zouden zijn voor de betrokken PCP’s, is beslist om een bijkomende termijn van 4 maanden toe te kennen aan elke PCP in opleiding voor wie de lockdown geheel of gedeeltelijk binnen de voornoemde termijn van 1 jaar valt. Het gaat dus om:

a. PCP’s in opleiding die op 18 maart 2020 sinds minder dan 1 jaar waren aangesteld in die hoedanigheid,
b. PCP’s in opleiding die tussen 18 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn aangesteld in die hoedanigheid.

ii. Voor de bijscholing: personen die bijscholing moeten volgen, kunnen moeilijkheden ondervinden om de bijscholing bij te wonen, zowel tijdens de lockdown als na de versoepeling of opheffing van de coronamaatregelen. Er is dan ook beslist om een bijkomende termijn van 4 maanden toe te kennen aan personen voor wie de bijscholingsperiode verstrijkt op het einde van 2020. Dankzij de verlenging van de periode waarin de bijscholing, normaal gezien moet worden gevolgd, krijgen deze personen de mogelijkheid om de bijscholing die normaal voor einde 2020 moest gevolgd worden, uitzonderlijk, gespreid in de tijd te volgen. Opgelet: deze bijscholingsperiode is weliswaar verlengd, maar dat betekent niet dat de bijscholingsverplichtingen voor de daaropvolgende periode veranderd zijn. Voor de volgende bijscholingsperiode gelden de normale regels.

     
     
Coronavirus: Commission recommends partial and gradual lifting of travel restrictions to the EU after 30 June, based on common coordinated approach  

Today the Commission recommends to Schengen Member States and Schengen Associated States to lift internal border controls by 15 June 2020 and to prolong the temporary restriction on non-essential travel into the EU until 30 June 2020; and sets out an approach to progressively lifting the restriction afterwards.

Given that the health situation in certain third countries remains critical, the Commission does not propose a general lifting of the travel restriction at this stage. The restriction should be lifted for countries selected together by Member States, based on a set of principles and objective criteria including the health situation, the ability to apply containment measures during travel, and reciprocity considerations, taking into account data from relevant sources such as ECDC and WHO.

For countries towards which the restriction remains in place, the Commission proposes to enlarge the categories of permitted travellers to include, for instance, international students. The Commission is also issuing guidance to Member States to ensure that the resumption of visa operations abroad is well coordinated with the gradual lifting of the travel restrictions.

 

   Financial services – Regulatory
     
     
ESMA renews its decision requiring net short position holders to report positions of 0.1% and above   The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has renewed its decision to temporarily require the holders of net short positions in shares traded on a European Union (EU) regulated market to notify the relevant national competent authority (NCA) if the position exceeds 0.1% of the issued share capital.
     
     
ESMA publishes statement on MiFIR open access and COVID-19  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is issuing a public statementto clarify the application of the MiFIR open access provisions (OAP) for trading venues (TVs) and central counterparties (CCPs) in light of the recent adverse developments related to COVID-19.

     

 

   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n ° 20 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 visant à approuver l'ajustement du budget ajusté de l'Entreprise publique de technologie numériques de l'information et de la communication de la Communauté française pour l'année budgétaire 2020 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 20 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, tot goedkeuring van de aanpassing van de aangepaste begroting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
     
     
Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 46 visant à déroger au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et à le compléter afin de soutenir les finances locales obérées par la crise COVID-19 et d'autoriser des déficits budgétaires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 46 tot afwijking en aanvulling van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de lokale financiën met zware schuldenlast als gevolg van de crisis COVID-19 te steunen en begrotingstekorten toe te laten
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 42 relatif à l'octroi d'une aide spécifique aux ménages en matière de gaz et d'électricité dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 42 betreffende de toekenning van specifieke steun aan de gezinnen inzake gas en elektriciteit in het kader van de sanitaire crisis COVID-19
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 21 portant le budget ajusté du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel en vue de soutenir le redéploiement du cinéma dans le cadre de la crise du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr.21 houdende de aangepaste begroting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de filmsector en de audiovisuele sector) ter ondersteuning van het herstel van de filmsector in het kader van de COVID-19-crisis

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 22 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 22 betreffende de steun aan de sector van het Onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/040 concernant une mission déléguée complémentaire à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux coopératives d'emploi, en raison de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/040 betreffende een aanvullende gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan tewerkstellingscoöperaties vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis

     
     
EIB approves € 7.5 billion for COVID-19 response and investment in health, private sector, clean transport, education and energy  

The European Investment Bank today approved € 7.5 billion of new financing for projects across Europe and around the world. This includes investment to improve public health, hospital and elderly care facilities and dedicated new business lending programmes to support sectors most impacted by the COVID-19 pandemic.

 • € 3.2 billion for COVID-19 public health, elderly care and targeted business support
 • € 1.5 billon for clean transport, including electric vehicle, high speed rail and public transport
 • Additional backing for higher education, renewable energy and urban development
 • € 1.9 billion for health and private sector investment outside Europe

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 43 relatif au report de l'entrée en vigueur de certaines dispositions modificatives du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau instaurant une certification « Eau » des immeubles bâtis, dénommée « CertIBEau » / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd

 

   Employment
     
Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus / Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental « corona » dans le contexte de la pandémie du coronavirus
     

 

   10/06/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'octroi d'une mission temporaire à l'Office bicommunautaire pour la Santé, l'Aide aux personnes et les Prestations familiales dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis
     
     
Arrêté n° 2020/037 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 / Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en
     
     
Arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et / Besluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni
     
     
Coronavirus: EU strengthens action to tackle disinformation  
Today, the Commission and the High Representative are assessing their steps to fight disinformation around the coronavirus pandemic and are proposing a way forward. This follows the tasking by European leaders in March 2020 to resolutely counter disinformation and reinforce resilience of European societies. The coronavirus pandemic has been accompanied by a massive wave of false or misleading information, including attempts by foreign actors to influence EU citizens and debates. The Joint Communication analyses the immediate response and proposes concrete action that can be quickly set in motion.
     

 

   9/06/2020
   Regulatory - Environment
     

Aviation emissions: EU adopts its position on adjusted CORSIA baseline to take account of the consequences of COVID-19 pandemic

 

The Council today adopted a decision adapting the EU position on the reference period to be used for measuring the growth of CO2 emissions in international aviation, to take account of the unprecedented drop in air traffic due to the coronavirus crisis.

The reference period determines the objective for the stabilisation of emissions to be achieved by international aviation under the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Consequently, it also determines the amount of offsets airlines have to purchase to meet that objective. CORSIA was agreed on by the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in 2016. The baseline as established in 2018 consisted of the average of the international aviation CO2 emissions covered by CORSIA during 2019 and 2020.

According to the EU position as set out by the decision, the amended baseline period for the emission values used to calculate growth factors should refer to 2019 emission levels.

     
     
Belgian economic activity is expected to shrink by a further 16 % in the second quarter of 2020   The Covid-19 containment measures have caused an economic shock that is unprecedented in modern times. Affected by two weeks of containment measures, Belgian real GDP already shrank by 3.6 % in the first quarter of 2020. This is only slightly better than in the euro area as a whole, where activity declined by 3.8 %. First-quarter growth was only supported by positive contributions from net exports and stockbuilding.
     

 

   Financial services – Regulatory
     
ESMA extends deadline for responses to consultation on EMIR REFIT  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has decided, in view of the effects of the ongoing COVID-19 pandemic on stakeholders and market participants, to extend the response date for the consultation on the technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT to 3 July 2020.

 

   Banking & Finance
     
EU Finance Ministers welcome rapid EIB response to COVID-19 crisis  

At the Annual Meeting of the EIB Board of Governors, meeting for the first time by video conference, finance ministers highlighted the significant impact of the EU Bank’s immediate response to mobilise EUR 40 billion of new investment since the start of the COVID-19 crisis and recent agreement to mobilise EUR 200 billion through the new pan-European Guarantee Fund identified as crucial for reducing the economic impact of the pandemic.

 

   Tax & Social Security
     
Loi visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus COVID-19  / Wet tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus
     

 

   8/06/2020
   State aid and Support Measures
     
     
"Team Europe" global response to COVID-19: Council welcomes the mobilisation of almost €36 billion and approves conclusions  

The Council approved conclusions on the "Team Europe" package that is part of the EU's global response to the COVID-19 pandemic.

In its conclusions the Council expresses its deep concern about the global spread of the COVID 19 pandemic, which continues to claim lives worldwide and have far-reaching social and economic effects.

The Council stresses the urgency of protecting the lives and livelihoods of all people, leaving no-one behind, and of prioritising efforts in partner countries that are most in need.

In light of that the Council fully supports the "Team Europe" approach and welcomes the announcement that almost 36 billion euro have now been mobilised and will be used to address the devastating effects of the COVID-19 crisis in partner countries and regions.

     
     
Coronavirus: EU grants €314 million to innovative companies to combat the virus and support recovery  
The Commission announced today that it has awarded nearly €166 million, via the European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot, to 36 companies set to combat the coronavirus pandemic. In addition, over €148 million will be granted to another 36 companies set to contribute to the recovery plan for Europe, bringing the total investment from Horizon 2020, the EU's research and innovation programme, to €314 million in this round.

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté ministériel prolongeant l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative / Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
     
     
The Belgian economy’s recovery from the coronavirus crisis will be difficult, and the budget deficit in 2022 will still be twice as large as before the crisis  

This year, economic activity in Belgium is down by 9 % as a result of the restrictions imposed to prevent the spread of the Covid-19 pandemic. As these restrictions are eased, the economy should gradually recover. In the first instance, the revival of household consumption will be underpinned by pent-up demand, but there will also be more structural support from purchasing power, which will continue to rise during the projection period. Conversely, business investment will take somewhat longer to recover and net exports will continue to drag down growth throughout the projection period. Real GDP is expected to recover, with a year-on-year growth of 6.4 % in 2021 and 2.3 % in 2022. Nevertheless, even at the end of 2022 GDP will still be around 4 % below the level that was projected before the crisis and the Belgian economy will thus suffer permanent damage from the health crisis. Public finances will likewise be hard hit: the budget deficit will climb to more than 10 % of GDP in 2020. More importantly, even after that the deficit will remain structurally high, at more than twice the level that would have been reached without the crisis.

 

   Banking & Finance
     
EBA releases bank-by-bank data at the start of the COVID-19 crisis  

The European Banking Authority (EBA) published today the seventh EU-wide transparency exercise. This additional data disclosure comes as a response to the outbreak of COVID-19 and provides market participants with bank-level data as of 31 December 2019, prior to the start of the crisis. The data confirms the EU banking sector entered the crisis with solid capital positions and improved asset quality, but also shows the significant dispersion across banks.

 

   Tax & Social Security
     
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les mesures visant à soutenir le secteur de l'horeca / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca
     
     

Ministerieel besluit tot tijdelijke bijstelling van het ministerieel besluit van 30 januari 2014 houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek naar aanleiding van de coronavirusmaatregelen

 

   Employment
     
Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie / Arrêté royal portant des mesures particulières visant à prolonger certains délais réglementaires liés aux obligations de connaissances professionnelles des compliance officers et des intermédiaires du secteur financier et des assurances, afin de lutter contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19
     

 

   5/06/2020
   State aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19
     
     
Maatregelen om  particulieren en ondernemingen te ondersteunen uitgebreid en verlengd  

De huidige maatregelen om de economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis worden verlengd en uitgebreid. Dat hebben de financiële sector en minister van Financiën Alexander De Croo afgesproken.

Deze verlenging en – voor kmo’s – uitbreiding van de maatregelen geeft particulieren, ondernemingen en zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis wat meer financiële ademruimte om deze uiterst moeilijke periode door te komen.

 • Betalingsuitstel: verlengd van 31 oktober tot 31 december 2020
 • Garantieregeling: verlengd tot 31 december en uitgebreid naar kmo’s

 

   Regulatory - Environment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, wat betreft de ingangsdatum van de vergunningsplicht / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'autorisation
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge van het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires dans les domaines politiques de l'économie, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la communication scientifique à la suite de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du coronavirus COVID-19
     
     
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. – Errata / Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Errata

 

   Employment
     
Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

 

   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders / Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
     

 

   4/06/2020
   Tax & Social Security
     
     
Koninklijk besluit nr. 30 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid / Arrêté royal n° 30 modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale
     
     
Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus /  Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/029 modifiant l'arrêté n° 2020/001 de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci / Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/029 tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 41 élargissant, à titre temporaire, la dispense de permis d'urbanisme pour le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur HORECA sur le domaine de la voirie publique / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 41 tot tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning bouwvergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden openluchtterras in de HORECA-sector op het openbare wegdomein
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française adaptant les motifs d'absence des enfants et de révision de la participation financière parentale aux milieux d'accueil dans le cadre de la crise du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de redenen ter rechtvaardiging van de afwezigheid van kinderen en tot herziening van de financiële bijdrage van de ouders in de kinderopvangmilieus in het kader van de COVID19-crisis
     
     
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er avril 2016 portant le règlement d' EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

 

   State aid and Support Measures
     
Wet ter uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de gezondsheidszorgbegroting 2020 (1) / Loi portant exécution des mesures d'économies relatives aux spécialités pharmaceutiques dans le cadre du budget soins de santé 2020 (1)
     
     
Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers  / Arrêté royal n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/032 prolongeant les mesures de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/012 du 23 avril 2020 relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 tot verlenging van de maatregelen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/033 relatif à une prime compensatoire en vue de l'indemnisation des entreprises sociales agréées affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/033 betreffende een compensatiepremie tot vergoeding van de erkende sociale ondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n ° 18 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif au renforcement du Fonds d'urgence et de soutien / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 18 betreffende de versterking van het nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus

 

   Employment
     
     
Arrêté royal prolongeant les mesures relatives à l'emploi dans les secteurs vitaux à la suite de la pandémie de COVID-19 / Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie
     
     
Arrêté royal accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     

 

   3/06/2020
   Tax & Social Security
     
Arrêté royal n° 28 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé / Koninklijk besluit nr. 28 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
     

 

   2/06/2020
   Financial services – Regulatory
     

EBA issues Guidelines to address gaps in reporting data and public information in the context of COVID-19

 

The European Banking Authority (EBA) published today its Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID-19 crisis. These Guidelines follow the implementation of a broad range of measures, such as legislative moratoria on loan repayments and public guarantees in Member States, with the aim to support the operational and liquidity challenges faced by borrowers. The Guidelines have been developed to address data gaps associated with such measures to ensure an appropriate understanding of institutions’ risk profile and the asset quality on their balance sheets both for supervisors and the wider public.

 

   Regulatory - Environment
     
De omzet van de ondernemingen begint zich te herstellen, maar de vooruitzichten voor de Belgische economie blijven slecht  

De bevraagde ondernemingen rapporteren een omzetdaling met 26 % ten opzichte van het niveau van vóór de crisis, wat neerkomt op een verbetering met 5 procentpunt vergeleken met de vorige enquête en het beste resultaat is sinds de eerste enquête van eind maart. Deze verbetering is voornamelijk toe te schrijven aan ondernemingen in de handel en de bouwnijverheid, terwijl de situatie kritiek blijft in de horeca en de sector kunst, amusement en recreatie. Dat blijkt uit de enquête van de ERMG (Economic Risk Management Group) die afgelopen week werd gehouden. Voor de nabije toekomst is een normalisatie van de situatie nog niet aan de orde. Zes op tien ondernemingen verwachten tegen het einde van het jaar een daling van hun werkgelegenheid en zeven op acht ondernemingen gaan ervan uit dat ze in het derde kwartaal niet het omzetniveau van vóór de crisis zullen bereiken. De vooruitzichten voor de Belgische economie blijven dus slecht.

     

 

   29/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. – Corrigendum / Arrêté royal portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé. - Corrigendum
     
     
Arrêté royal portant dixième répartition, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses / Koninklijk besluit houdende tiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de duur vermeld in artikel 111/38, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding
     
     
Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie nr. 2020/008 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-Gezondheidscrisis / Arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/008 visant à assurer le fonctionnement des centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19
     
     
Décret portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 (1) / Decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 (1)
     
     
Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II) (1)
     
     
Koninklijk besluit nr. 27 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 16 van 29 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars / Arrêté royal n° 27 retirant l'arrêté royal n° 16 du 29 avril 2020 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), aux fins de réquisition des professionnels de soins de santé

 

   Employment
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'instauration du congé parental corona
     
     
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations / Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 van 28 april 2020 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen
     
     
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'interruption de carrière
     
     

Koninklijk besluit nr. 26 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars / Arrêté royal n° 26 retirant l'arrêté royal n° 9 du 19 avril 2020 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de permettre temporairement l'exercice de l'art infirmier par des professionnels de soins de santé non qualifiés

 

   Banking & Finance
     

EBA sees considerable achievements in supervisory convergence and good level of engagement in supervisory colleges across the EU

 

EBA has published its Report on convergence of supervisory practices in 2019. Overall, EBA has concluded that the key topics for supervisory attention identified in the EBA 2019 convergence plan have been largely implemented in supervisory work across the EU.

This Report also incorporates the 2020 convergence plan, which identified five key topics for supervisory attention for 2020: ICT risk and operational resilience, loan origination standards, profitability, capital and liability management and money laundering and terrorism financing risk and other conduct risk for prudential supervisors.

These topics have become even more relevant in the context of this COVID-19 pandemic. The plan makes reference to the significant supervisory efforts and resources that will be dedicated to monitoring the crisis preparedness of institutions in 2020 and further implications of COVID-19 on credit institutions` operations and financial soundness.

     
     
Coronamonitor: almost 250,000 delay payment credit  

Febelfin publishes an update of the corona monitor on a regular basis.

It includes figures on mortgage and corporate credit deferral payments, as well as the latest evolution of new loans, contactless payments, cash withdrawals and card payments in physical outlets.

     
     
IOSCO encourages issuers’ fair disclosure about COVID-19 related impacts  

In its Statement on Importance of Disclosure about COVID-19, IOSCO:

 • Reiterates the importance of disclosure of the impact on amounts recognized, measured and presented in the financial statements.
 • Highlights the importance of transparent and complete disclosures, noting that in an environment of heightened uncertainty, disclosures should be entity-specific and transparent, particularly when involving significant judgments and estimates.
 • Restates that in the current environment, it is important that issuers are mindful of the elements of reliable and informative non-GAAP measures.
 • Notes that interim financial information will require more robust disclosures of material information and management’s response to the changing circumstances.
 • Reminds auditors of their responsibilities to report on Key Audit Matters (KAM), including how the auditor addressed the matters.
 • Encourages issuers to balance the flexibility provided by regulators extending the period to file financial information with the responsibility to provide timely and comprehensive financial information that includes reasonable and supportable judgments.
     
     
EIOPA publishes bi-weekly information for Relevant Risk Free Interest Rate Term Structures and Symmetric Adjustment to Equity Risk with reference to 26 May 2020  

Due to COVID-19 outbreak, European Insurance and Occupational Pensions Authority is carrying out weekly extraordinary calculations on a weekly basis to monitor the evolution of the relevant risk-free interest rate term structures (RFR) and the symmetric adjustment to equity risk (EDA). EIOPA is publishing this information in order to support insurance and reinsurance undertakings in the monitoring of their solvency and financial position.

The information will be published on specific area of the website created for this purpose both for RFR and EDA named “Extraordinary weekly updates”.

     
     
Newsletter: FAQs for intermediaries and credit providers - COVID-19  

De FSMA heeft op haar website FAQ’s gepubliceerd om de tussenpersonen en de kredietgevers onder haar toezicht guidance te geven om hen ook in de huidige moeilijke situatie van COVID-19 in staat te stellen correct en in het belang van de consumenten te blijven functioneren. Deze FAQ’s bieden een antwoord op concrete vragen die de FSMA van tussenpersonen en kredietgevers ontving.

Het voordeel van FAQ’s is dat deze evolutief van aard zijn en toelaten om de verstrekte informatie aan te vullen en bij te werken in functie van de evolutie van de COVID-19-epidemie en van de maatregelen in deze context.

Deze FAQ’s richten zich tot de volgende entiteiten:

 • verzekerings-, herverzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen;
 • tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten;
 • bemiddelaars en kredietgevers in hypothecair krediet;
 • bemiddelaars en kredietgevers in consumentenkrediet.

 

   State aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus / Arrêté du Gouvernement flamand accordant un prêt au bail commercial aux locataires contraints à la fermeture à la suite des mesures prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft een aanvulling van het afbouwen van de compensatie / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs d'accueil extrascolaire, d'accueil d'enfants malades et de soutien préventif aux familles, en ce qui concerne un complément à la suppression progressive de la compensation
     
     
Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/028 visant à octroyer une prime de soutien aux locataires à revenus modestes qui subissent une perte de revenus en raison de la crise sanitaire dû au COVID-19 / Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis

 

   Tax & Social Security
     
     
Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie / Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19
     
     

Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging / Arrêté royal portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé

     

 

   28/05/2020
   Tax & Social Security
     
FAQ on the consequences of the coronavirus crisis on supplmentary pensions   This FAQ section (available in French - Dutch only) contains a number of questions that specifically address the consequences of the coronavirus crisis for supplementary pensions and the associated death cover. The measures adopted by the government are also explained.

 

   Banking & Finance
     
COVID-19: overeenkomsten op afstand met betrekking tot beleggingsdiensten en verzekeringsdistributie  

De FSMA vestigt in het kader van de COVID-19-crisis de aandacht van financiële ondernemingen op specifieke regelgeving bij het verlenen van beleggingsdiensten en activiteiten van verzekeringsdistributie op afstand.

 

   Financial services – Regulatory
     
IOSCO consults on outsourcing principles to ensure operational resilience  

The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) is requesting feedback on proposed updates to its principles for regulated entities that outsource tasks to service providers.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 16 relatif au soutien des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement, des centres d'information des jeunes et des organisations de jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 16 betreffende de ondersteuning van jeugdhuizen, ontmoetings- en opvangcentra, jeugdinformatiecentra en jeugdorganisaties in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant prolongation des mesures reprises dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mai 2020 portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de maatregelen genomen in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/024 relatif à l'organisation par procédés numériques des procédures relatives à la sélection interne ou externe de personnel pour les services publics et les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met bijzondere machten nr. 2020/024 betreffende de organisatie op digitale wijze van de procedures met betrekking tot de interne en externe selectie van het personeel voor de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
     
     
Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/020 tot invoering van versoepelingsmaatregelen voor de registratierechten in de context van de COVID-19 pandemie
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/027 de pouvoirs spéciaux relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering n° 2020/027 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Arrêté royal n° 25 modifiant l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit nr. 25 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
     
     
Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines / Arrêté ministériel prolongeant la période de transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences

 

   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 17 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bij bijzondere machten nr. 17 inzake de steun voor ontmoetings- en opvangcentra in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19

     
     
Just Transition Mechanism: the EIB and the European Commission join forces in a proposed new public loan facility to finance green investments in the EU  

The European Commission presents its proposal for a public sector loan facility under the Just Transition Mechanism. The facility will be implemented with the involvement of the European Investment Bank and will encourage investments that support the transition towards a climate-neutral economy by public sector authorities to the benefit of coal- and carbon-intensive regions. The facility will include €1.5 billion in grants from the EU budget and up to €10 billion in loans from the European Investment Bank’s own sources. The facility will mobilise up to between €25 and €30 billion of investments for helping territories and regions most affected by the transition to a climate-neutral economy, prioritising those that have less capacity to deal with the costs of the transition.

The facility will be accessible to all Member States, initially based on national envelopes, through calls for proposals that meet the following criteria:

 • projects benefit territories identified in an approved territorial just transition plan;
 • projects receive an EIB loan under the facility; and
 • projects do not generate sufficient market revenue streams.

 

   Employment
     
Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants / Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen
     

 

   27/05/2020
   State aid and Support Measures
     
Loi relative au crédit à la consommation, visant à aider les emprunteurs à faire face à la crise provoquée par le coronavirus (1)
     
     
Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan (1)
     
     
Europe's moment: Repair and prepare for the next generation  

Today, the European Commission has put forward its proposal for a major recovery plan. To ensure the recovery is sustainable, even, inclusive and fair for all Member States, the European Commission is proposing to create a new recovery instrument, Next Generation EU,embedded within a powerful, modern and revamped long-term EU budget. The Commission has also unveiled its adjusted Work Programme for 2020, which will prioritise the actions needed to propel Europe's recovery and resilience.

The coronavirus has shaken Europe and the world to its core, testing healthcare and welfare systems, our societies and economies and our way of living and working together. To protect lives and livelihoods, repair the Single Market, as well as to build a lasting and prosperous recovery, the European Commission is proposing to harness the full potential of the EU budget. Next Generation EU of €750 billion as well as targeted reinforcements to the long-term EU budget for 2021-2027 will bring the total financial firepower of the EU budget to €1.85 trillion.

 

   Banking & Finance
     
Belgians trade up to five times as many shares during the coronavirus crisis  

The coronavirus crisis has led to significant stock market fluctuations. In the light of these fluctuations, the FSMA conducted a quantitative study of the behaviour of Belgian private individual investors.

 

   Corporate and M&A
     
Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en het uitstel van de solden betreft (1) / Loi modifiant certaines dispositions du Code de droit économique en ce qui concerne l'inscription à la BCE et le report des soldes (1)

 

   Employment
     
Circulaire n° 682 - Directives dans le cadre des mesures particulières pour les membres du personnel de la Fonction publique fédérale sous convention de premier emploi dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 / Omzendbrief nr. 682 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté royal octroyant une dotation au Centre fédéral d'expertise des soins de santé pour l'étude COV-AID et l'étude DAWN pour l'année 2020
     
     
Arrêté ministériel prolongeant d'un mois les mesures liées à la crise COVID-19 et relatives à l'interdiction temporaire des restrictions d'accès à la distribution publique de l'eau / Ministerieel besluit tot verlenging met een maand van de maatregelen met betrekking tot de crisis COVID-19 betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie
     

 

   26/05/2020
   Tax & Social Security
     
Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ - update 26/05/2020 coronamaatregel  

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering sinds 20 maart 2020 en sinds 4 april 2020, een aantal maatregelen genomen. Één van deze maatregelen betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 (koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 - BS van 12 mei 2020)

Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling:

 • Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten werden en hun economische activiteit zwaar verminderd zien
 • Ondernemingen niet betrokken bij het automatisch uitstel of uitstel na voorafgaande aangifte

De werkgevers die niet in aanmerking komen voor een automatisch uitstel van betaling, die niet volledig gesloten zijn geweest na een voorafgaande verklaring op eer en die niet voldoen aan de voorwaarden om een uitstel te bekomen op basis van een verminderde omzet of loonmassa, kunnen aan de RSZ om een minnelijk afbetalingsplan verzoeken voor de aangegeven bijdragen voor het 1ste en het 2de kwartaal 2020 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2019. Hierop worden de bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en / of verwijlinteresten niet aangerekend wanneer en voor zover de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd.

Hetzelfde geldt voor de werkgevers die niet in staat zijn om uiterlijk op 15 december 2020 bij het verlopen van het uitstel, aan hun verplichtingen te voldoen.

 

   Consumer Law and Trade Practices
     

Coronavirus: following Commission's call, platforms remove millions of misleading ads

 

As part of its commitment to protect consumers online, the European Commission has coordinated a screening (‘sweep') of websites, with the aim of finding out where consumers in the EU are being subjected to content promoting false claims or scam products in the context of the coronavirus. The results show that, following the Commission's call, platforms have removed or blocked millions of misleading advertisements or product listings. The sweep – carried out by the Consumer Protection Cooperation (CPC) Network – consisted of two parts: a high-level screening of online platforms, and an in-depth analysis of specific advertisements and websites linked to products in high demand because of the coronavirus.

 

   Banking & Finance
     
     
Financial policymakers discuss responses to COVID-19 with the private sector  

Financial policymakers and international standard setters today met virtually with private sector executives to discuss international policy responses to COVID-19.

The meeting explored the effectiveness of prudential and other financial policy measures taken to date, including experiences with their implementation.

Participants also discussed policy issues going forward, notably how financial institutions can better cope with the challenges resulting from rising solvency risks, and exchanged views on potential areas that may warrant further policy coordination.

     
     
Pandemic increases risks to financial stability  

Despite the immense social and economic disruption in the wake of the coronavirus (COVID-19) pandemic, decisive policy responses have helped to prevent a seizing-up of the financial system. However, even as infection rates fall in many countries, the impact on the economy and markets has unearthed and increased existing vulnerabilities for euro area financial stability, according to the May 2020 Financial Stability Review (FSR) of the European Central Bank (ECB). Financial stability risks could arise as these vulnerabilities, identified in earlier issues, interact with the pandemic. These include richly valued asset prices, fragile investment funds, the sustainability of sovereign and corporate debt, and weak bank profitability.

 

   Regulatory - Environment
     

Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken / Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite

     

 

   25/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

 

   State aid and Support Measures
     
COVID-19: Council adopts relief measures for aviation and railways  

The Council today adopted a temporary amendment to the rules on air services to support airlines and airports in the face of a sharp drop in air traffic due to the coronavirus pandemic. The Council also adopted an extension to the transposition deadline for the rail safety and interoperability directives of the fourth railway package to give the rail industry and the authorities flexibility and legal certainty in the current circumstances. Both legal acts are part of the transport emergency package presented by the Commission on 29 April 2020.

 

   Banking & Finance
     
COVID-19 is placing unprecedented challenges on EU banks  

The European Banking Authority (EBA) published today a preliminary assessment of the impact of COVID-19 on the EU banking sector. With the global economy facing unprecedented challenges, banks entered the health crisis with strong capital and liquidity buffers and managed the pressure on operational capacities activating their contingency plans. The crisis is expected to affect asset quality and, thus, profitability of banks going forward. Nonetheless, the capital accumulated by banks during the past years along with the capital relief provided by regulators amounts on average to 5p.p. above their overall capital requirements (OCR). This capital buffer should allow banks to withstand the potential credit risk losses derived from a sensitivity analysis based on the 2018 stress test.

     

 

   20/05/2020
   Employment
     
Wordt de opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door COVID-19 binnenkort retroactief geschorst?  
De Commissie Sociale Zaken besliste op 13 mei 2020 in tweede lezing om de opzeggingstermijnen betekend door de werkgever voor of tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, retroactief te schorsen. Volgens dat voorstel zou vanaf 1 maart 2020 de opzeggingstermijn die de werkgever betekent tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19-overmacht, worden geschorst. Het wetsvoorstel wordt vandaag, woensdag 20 mei 2020, besproken in de plenaire vergadering van het parlement. 

 

   Banking & Finance
     
ESMA calls for transparency on COVID-19 effects in half-yearly financial reports  

ESMA has published a Public Statement addressing the implications of the COVID-19 pandemic on the half-yearly financial reports of listed issuers. In particular, this Statement addresses the preparation of the interim financial statements according to IFRS and the interim management reports for the 2020 half-yearly reporting periods.

In its Public Statement, ESMA provides recommendations and highlights:

 • the need for issuers to provide relevant and reliable information that is useful to investors to adequately reflect the current and expected impact of the COVID-19 situation on the financial position, performance and cash-flows of issuers. Therefore, the publication of the half-yearly financial reports may not be unduly delayed;
 • the importance of updating the information included in the latest annual accounts to adequately inform stakeholders of the impacts of the COVID-19 pandemic, in particular in relation to significant uncertainties and risks, going concern, impairment of non-financial assets and presentation in the statement of profit or loss; and
 • the need for issuers to provide detailed and entity specific information in their interim management reports regarding, amongst other things, the past and expected future impact of COVID-19 on the strategic orientation and targets, operations, performance of issuers as well as any mitigating actions put in place to address the effects of the pandemic.

 

   Regulatory - Environment
     
Loi portant mesures contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l'aéroport de Brussels Airport / Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van de COVID-19 pandemie voor wat betreft de administratieve geldboeten met betrekking tot het luchtvervoer en de luchtvaartnavigatie en het tariefsysteem van de luchthaven Brussels Airp
     
     
Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (II) / Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (II)
     
     
Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 : Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
     
     

Koninklijk besluit nr. 24 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector / Arrêté royal n° 24 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

     
     
Arrêté 2020/765 du Collège de la Commission communautaire française de pouvoirs spéciaux n° 6 portant des mesures exceptionnelles en matière d'évaluation continue et d'examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus - 2e lecture
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 van 7 april 2020 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal prolongeant certaines mesures prises par la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19

 

   Tax & Social Security
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/021 visant à prolonger le délai de paiement de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation en raison de la crise sanitaire causée par le COVID-19 / Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/021 om de betaaltermijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis

 

   State aid and Support Measures
     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux du collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/004 prolongeant les mesures prises en application de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Bijzonder machtsbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nr. 2020/004 tot verlenging van de in toepassing van de ordonnantie van 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren genomen maatregelen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     

Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 14 betreffende de steun aan de actieve operatoren die erkend worden in de sportsector door de Franse Gemeenschap

     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs visant à prolonger la durée de validité des titres-repas, des éco-chèques, des chèques-cadeaux et des chèques sport/culture en raison de la pandémie COVID-19
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 15 relatif au soutien des services agréés en aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 15 betreffende de ondersteuning aan de erkende diensten voor hulpverlening aan de jeugd in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 12 dérogeant pour l'année 2020 au décret du 18 janvier 2018 établissant un cadastre des subventions en Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 12 houdende afwijking voor het jaar 2020 van het decreet van 18 januari 2018 tot vaststelling van een kadaster van subsidies in de Franse Gemeenschap, in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 13 relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit houdende bijzondere machten nr. 13 van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake steun aan de mediasector in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19

 

   Real Estate
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/023 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires jusqu'au 31 août 2020 inclus / Volmachtbesluit nr. 2020/023 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt tot en met 31 augustus 2020
     

 

   19/05/2020
   State aid and Support Measures
     
COVID-19: Council adopts temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE)  

The Council today adopted SURE, a temporary scheme which can provide up to €100 billion of loans under favourable terms to member states. The instrument enables member states to request EU financial support to help finance the sudden and severe increases of national public expenditure, as from 1 February 2020, related to national short-time work schemes and similar measures, including for self-employed persons, or to some health-related measures, in particular at the work place in response to the crisis.

SURE is one of the three safety nets, worth €540 billion, for jobs and workers, businesses and member states, contained in the Eurogroup report agreed on 9 April 2020. EU leaders endorsed the report on 23 April and called for the package to be operational by 1 June 20.

 

   Tax & Social Security
     
Opinion no. 39 of the supplementary pensions commission on the draft royal decree on the maintenance of the accrual of retirement pension and of insurance coverage during temporary unemployment as a result of COVID-19  

The Supplementary Pensions Commission has analysed the draft Royal Decree on the maintenance of the accrual of retirement pension and of insurance coverage linked to the occupational activities of salaried workers during temporary unemployment as a result of COVID-19 and the accompanying report to the King. The result of this analysis is set out in the Commission’s Opnion No. 39 (available in French or Dutch only). The text of the draft Royal Decree has now been incorporated as Chapter 3 into the Law of  7 May 2020 containing exceptional measures taken in the context of the COVID-19 pandemic with respect to pensions, supplementary pensions and other supplementary social security benefits.

 

   Banking & Finance
     

Results of the March 2020 survey on credit terms and conditions in euro-denominated securities financing and over-the-counter derivatives markets (SESFOD)

 

The ECB has published the results of the March 2020 survey on credit terms and conditions in euro-denominated securities financing and over-the-counter derivatives markets. The survey sets out the following findings:

 • credit terms remained broadly unchanged for almost all counterparties but are expected to tighten significantly over the next three months, in particular for banks and dealers;
 • financing collateralised by euro-denominated securities have continued to decline;
 • valuation disputes have strongly increased;
 • terms and conditions in secured financing and OTC derivatives markets were, on balance, broadly unchanged compared with one year ago.
     
     
Change of Extraordinary RFR/EDA productions from weekly to two-weekly frequency   EIOPA will continue carrying out extraordinary calculations on two-weekly basis (instead of an weekly basis as previously carried out) to monitor the evolution of the relevant risk-free interest rate term structures and the symmetric adjustment to equity risk. EIOPA is publishing this information in order to support insurance and reinsurance undertakings in the monitoring of their solvency and financial position.
     
     

 

  Regulatory - Environment
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation des funérailles dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus - COVID-19 / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     

 

   18/05/2020
   Financial services – Regulatory
     

ESMA – non-renewal and termination of short selling bans by austrian FMA, Belgian FSMA, French AMF, Greek HCMC, Italian CONSOB and Spanish CNMV

 

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, notes the non-renewal of the emergency restrictions on short selling and similar transactions by the following national competent authorities (NCAs): Finanzmarktaufsicht (FMA) of Austria; Financial Securities and Markets Authority (FSMA) of Belgium; Autorité des Marchés Financiers (AMF) of France; Hellenic Capital Market Commission (HCMC) of Greece;and Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) of Spain.

It also notes the early termination of the emergency restrictions by the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) of Italy, that was due to expire on 18 June 2020.

ESMA has coordinated the recent emergency restrictions renewals and has contributed to this aligned action today.

     
     

Newsletter: customer-facing staff in training

  The FSMA is well aware that the PCPs in training are subject to the regulations are obliged to pass a number of exams within a certain period. Some PCPs in training planned to take the recognized exams within the new system. The FSMA provides an extension of the term for taking the exams for the PCPs training affected by the corona crisis. As soon as there are concrete measures in this regard, the FSMA will communicate this.
     
     
FSMA announces the suspension of the ban on creating or increasing net short positions  

On 18 March 2020, the FSMA imposed a ban on creating or increasing net short positions on shares admitted to trading on Belgian trading venues. The FSMA announces today that, as of 19 May 2020, this measure will be suspended.

This exceptional measure was taken because the FSMA observed large price movements in the market. This high market volatility indicated that the market had difficulties in correctly valuing the impact of the COVID-19 crisis on the listed companies due to a lack of visibility and understanding at that time. The measure was aimed at preventing those conditions from deteriorating and potentially having adverse effects on the companies concerned and on market confidence in general.

 

   State aid and Support Measures
     
     
Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus
     
     
State aid: Commission approves €903 million Belgian reinsurance scheme to support trade credit insurance market in coronavirus outbreak  

The European Commission approved a EUR 903m Belgian reinsurance scheme to support the trade credit insurance market in the context of the coronavirus outbreak.

The Belgian scheme, with a total budget of EUR 903m, ensures that trade credit insurance continues to be available to all companies, avoiding the need for buyers of goods or services to pay in advance, therefore reducing their immediate liquidity needs.

The Commission found that the scheme notified by Belgium is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a member state and the general principles set out in the temporary framework. Furthermore, the Commission found the scheme is in line with the short-term export-credit communication. On this basis, the Commission approved the measure under EU state aid rules.

 

   Employment
     
     

Arrêté royal suspendant temporairement, suite à la pandémie COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail  / Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

     
     
Corona brings young people financial problems  

The corona crisis is causing financial problems for many Belgian families. Not only parents are very concerned about this, young people also strongly feel the impact of corona on their financial affairs. Through a study in collaboration with the research agency Indiville among a thousand young people between 16 and 30 years, Febelfin uncovers to what extent the corona crisis has consequences for the financial life of Belgian youth.

About 45% of Belgian young people have financial problems due to the corona crisis. At 13%, these are even serious financial problems. There are various reasons for this (depending on the age of the young people surveyed), such as:

 • 41% saw his / her student job canceled
 • 6% are temporarily unemployed
 • 16% receive (about 50 euros) less pocket money from their parents
 • 12% must provide financial support to their own parents

 

   Banking & Finance
     
European insurers face increased risk exposures due to Covid-19, but market perceptions and imbalances remained at medium level  

Today, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published its updated Risk Dashboard based on the fourth quarter 2019 Solvency II data.

Despite the fact that some indicators used in this Risk Dashboard do not capture the latest market development in the context of Covid-19 outbreak, the expected deterioration of the relevant indicators reflecting all available information in a forward looking perspective has been considered in the assigned risk levels. This addresses the current situation of high uncertainty in the insurance market.

The results show that the risk exposures of the European Union insurance sector increased as the outbreak of Covid-19 strongly affected the lives of all European citizens with disruptions in all financial sectors and economic activities.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite /Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken

 

   Tax & Social Security
     
Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant / Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid
     

 

   15/05/2020
   Financial services – Regulatory
     
Newsletter: continuous training during the corona crisis  

Since 1 January 2020, intermediaries in the insurance sector have to obtain 15 additional training points. The training period goes from three year to one. The number of training points to be obtained has also been adjusted.

The FSMA is well aware that the corona crisis has a major impact on the number of available training courses and the possibility to follow them.

The FSMA is not blind to continuing education problems. She took initiatives now to extend the training periods on a regulatory level. As soon as there are concrete measures the FSMA will notify the sector.

 

   Regulatory - Environment
     
Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het invoeren van een overgangsbepaling voor de geldigheidsduur van de startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 113° /2 (1) / Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'une disposition transitoire pour la durée de validité de la date de mise en service, visée à l'article 1.1.3, 113° /2 (1)
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du coronavirus pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants
     
     
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

   State aid and Support Measures
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren / Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention de projet pour compenser les frais d'accueil des écoliers pendant les heures d'école

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires relatives aux subventions dans le secteur politique des sports en raison de l'urgence civile en matière de santé publique due au coronavirus COVID-19
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide
     
     
Remarks by Mário Centeno following the Eurogroup videoconference of 15 May 2020  

Pandemic Crisis Support is operational. This afternoon, the ESM Board of Governors formally confirmed eligibility of all euro area member states and made the instrument available with immediate effect. Member states are doing whatever is needed to get this pandemic under control. The ESM is ready to support them in that. The exceptional costs incurred with direct and indirect health care, cure and prevention expenses, can be covered by the mechanism. So the first safety net – for sovereigns – is now in place.

The second safety net is for workers – the SURE programme. The Council has reached a political agreement on all aspects this morning. The SURE programme will become law in a few days, after formal procedures are completed. Member states are doing whatever is needed to protect workers, their jobs and their incomes during this pandemic. The SURE programme means that these efforts are backed up by European solidarity, in the form of cheap loans.

The third and final safety net is for businesses - the EIB’s so-called Pan-European Guarantee. President Hoyer debriefed us on the progress made to define the main parameters of this scheme. Policy formulation always entails some political choices and trade-offs. The discussion today helped to clarify where we now stand, especially on issues of scope and risk management. I believe today we prepared the ground for an agreement by the EIB. I will remain closely involved in this file in the next few days. Once this is operationalised, countries can start contributing to the guarantee fund that constitutes the firepower of this instrument.

     
     
Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, en ce qui concerne la garantie COVID-19 (1) / Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg (1)
     
     
EIB backs EUR 3.4 billion COVID-19 health and business resilience, energy, transport and education investment  

The European Investment Bank today approved EUR 3.4 billion of new financing to support companies most affected by the COVID-19 pandemic and priority public health projects, alongside energy, transport, water and education projects across Europe and around the world.

 • EUR 880 million for COVID-19 business resilience, research and public health
 • EUR 1.2 billion for artificial intelligence, corporate innovation and business investment
     
     

COVID-19: Council reaches political agreement on temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE)

 

As part of its emergency support package to tackle the economic impact of the COVID-19 crisis, the EU is setting up a temporary instrument to help workers keep their jobs during the crisis.

EU ambassadors today reached a political agreement on SURE, a temporary scheme which can provide up to €100 billion of loans under favourable terms to member states. The instrument will enable member states to request EU financial support to help finance the sudden and severe increases of national public expenditure, as from 1 February 2020, related to national short-time work schemes and similar measures, including for self-employed persons, or to some health-related measures, in particular at the work place in response to the crisis.

SURE is one of the three safety nets, worth €540 billion, for jobs and workers, businesses and member states, agreed by the Eurogroup on 9 April 2020. EU leaders endorsed the agreement on 23 April and called for the package to be operational by 1 June 2020.

     

 

 

   14/05/2020
   Banking & Finance
     
The General Board of the European Systemic Risk Board takes first set of actions to address the coronavirus emergency at its extraordinary meeting on 6 May 2020  

At its extraordinary meeting on 6 May 2020, the General Board of the European Systemic Risk Board (ESRB) discussed a first set of actions in five priority areas identified to address the impact of the coronavirus (COVID-19) emergency on the financial system from a macroprudential perspective. These actions are guided by two overarching principles. First is to achieve an effective policy response across sectors and across countries, and, at the same time, ensure that necessary national macroprudential actions do not cause negative spillovers and negatively affect the EU’s Single Market and the level playing field. The second principle is to make use of the flexibility provided within existing regulatory standards such as the capital relief for banks announced by European banking supervision1. This aims to enable financial institutions to continue providing vital financial services to the real economy, and to ensure that adequate capital and liquidity resources are available where needed within the financial system.

     
     
Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (coordination officieuse : 05/2020)  

Law project adopted, not yet published in the Official Gazette.
Dossier Kamer: 55K1108

     
     
ESMA supports esrb actions to address covid-related systemic vulnerabilities  
The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, has published a statement supporting the recommendations issued by the General Board of the European Systemic Risk Board (ESRB).  These recommendations are part of a set of actions to address the Coronavirus emergency from a macroprudential perspective.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l'avenant n° 21 au contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2013-2018
     
     
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     

Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 (1) / Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie (1)

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 11 betreffende de steun aan de sector van het Hoger Onderwijs in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-202 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 10 betreffende de nadere regels voor de inschrijving in het eerste gemeenschappelijke jaar van het gewoon secundair onderwijs voor het begin van het schooljaar 2020-2021
     
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit

 

   Tax & Social Security
     
     

Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19 / Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie

     
     
Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19. - Erratum / Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie. - Erratum

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/017 introduisant des mesures temporaires dans le Code bruxellois du Logement en matière de préavis en raison de la crise sanitaire causée par le COVID-19 / Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/017 tot invoering van tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot de opzegtermijn als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis

 

   Employment
     
     
Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus sur l'emploi / Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2020 de pouvoirs spéciaux n° 2020/022 relatif au report des congés annuels de vacances non utilisés par les membres du personnel des services publics régionaux de Bruxelles et des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale suite à la pandémie du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 met bijzondere machten nr. 2020/022 inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten en de diensten van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gevolge van de COVID-19 pandemie
     

 

   13/05/2020
   State aid and Support Measures
     
Arrêté royal prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 / Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté royal n° 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona / Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof
     
     
Arrêté royal prolongeant les mesures prises par l'Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

 

   Banking & Finance
     
ESMA highlights challenges for rating collateralised loan obligations  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has today published a Thematic Report on Collateralised Loan Obligations (CLOs) credit ratings in the European Union (EU). The report provides an overview of CLO rating practices and identifies the main supervisory concerns, and medium-term risks, in this asset class which include credit rating agencies’ (CRAs) internal organisation, their interactions with CLO issuers, operational risks, commercial influence on the rating process and the need for proper analysis of CLOs.

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 40 suspendant temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 40 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen

 

   Tax & Social Security
     
     

Arrêté royal portant création d'un subside « COVID-19 » à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale / Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

     
     
Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé / Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
     

 

   12/05/2020
   Financial services – Regulatory
     
COVID-19: verstrekkers van beleggingsdiensten krijgen uitstel tot 1 september 2020 om de MiFID -cartografiegegevens in te voeren  

Elk jaar moeten de ondernemingen die onderworpen zijn aan de MiFID-reglementering de FSMA tegen 30 juni gegevens bezorgen voor haar risicomodel inzake gedragsregels.

De FSMA is er zich van bewust dat het moeilijk kan zijn om de gevraagde gegevens in te zamelen tijdens de lockdown die is opgelegd door de Regering, en ongetwijfeld ook nog enige tijd nadat de coronamaatregelen versoepeld zijn. Zij zal dan ook niet optreden tegen ondernemingen die haar deze gegevens niet voor 1 september 2020 hebben bezorgd. Bijgevolg krijgen de ondernemingen dit jaar als uitzonderingsmaatregel uitstel tot 1 september 2020 om hun MiFID-cartografiegegevens in te voeren.

 

   Stade aid and Asupport Measures
     
State aid: Commission approves €25 million Belgian aid scheme to support coronavirus related research and development activities in Wallonia  

The European Commission has approved a €25 million Belgian aid scheme to support coronavirus related research and development in Wallonia. The scheme was approved under the State aid Temporary Framework. In particular, the aid will cover 80% of the relevant R&D costs for SMEs, and 60% for large enterprises. Furthermore, any results of the research activities will be made available to third parties in the EEA through non-exclusive licences.

The public support will take the form of direct grants and repayable advances. The scheme is open to all companies active in Wallonia that are capable of carrying out R&D projects relevant to the coronavirus outbreak. The aim of the scheme is to find solutions to respond to the current health crisis, among others via diagnostic solutions and the development and validation of treatments and vaccines.

     

 

   11/05/2020
   Employment
     
Het herstel van de Belgische economie komt heel moeizaam op gang en tot 180 000 tijdelijk werklozen kunnen op korte termijn hun job verliezen  

Volgens de vorige week gehouden ERMG-enquête is, aan het begin van de eerste belangrijke exitfase, het door de Belgische ondernemingen gerapporteerd gemiddeld omzetverlies slechts licht verbeterd. Hoewel het uiteraard nog vroeg is om nu reeds de gedeeltelijke heropstart van de economie te evalueren, blijven de respondenten in sterke mate wijzen op de zwakke vraag die het herstel remt. In dat verband geven de ondernemingen ook aan van plan te zijn ongeveer één op vijf van de tijdelijk werklozen te ontslaan. Dit betekent dat tot 180 000 werknemers hun baan kunnen verliezen.

     

 

   10/05/2020
   Regulatory - Environment
     
     

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant agrément des médecins délégués aux missions du médecin inspecteur d'hygiène des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende erkenning van de artsen afgevaardigd voor de opdrachten van arts- gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

     
     
     

 

   8/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures urgentes dans l'enseignement à la suite du COVID-19 
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein / Arrêté du Gouvernement flamand ajustant les procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite / Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding
     
     
Ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft het Mestdecre / Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le décret sur les engrais
     
     

Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (1) / Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1)

     
     

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken

     
     

Survey on the Access to Finance of Enterprises: Small businesses report challenging outlook for their access to external financing due to COVID-19

  Euro area small and medium-sized enterprises (SMEs) reported a decline in turnover (in net terms -2%, from 20% in the previous six months) in the latest European Central Bank (ECB) Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE). This was the first such decline reported in the twice-yearly survey since early 2014. They also reported a sharp deterioration in profits (in net terms -15%, down from -1% in the previous survey), which was widespread across countries and sectors. The survey covered the period from October 2019 to March 2020.
     
     
Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19 (1) / Décret portant organisation d'une recherche de contacts dans le cadre du COVID-19 (1)
     
     
Décret modifiant certaines dispositions relatives à la sélection et à l'évaluation du commissaire aux droits de l'enfant, du médiateur flamand et du directeur de l'Institut flamand pour la Paix, et instaurant auprès du Service de médiation flamand une mission de médiation liée au coronavirus en matière de baux d'habitation (1)
     
     
Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft (1) / Décret spécial portant dérogation temporaire urgente au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire suite à la crise du coronavirus, pour ce qui est de l'évaluation des élèves (1)
     
     
Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

 

   State aid and Support Measures
     
COVID-19: Council agrees its positions on transport relief measures  

The EU is working on a set of urgent measures to help companies and authorities in the aviation, rail, road and shipping sectors to weather the impact of the coronavirus crisis. Today, member states’ ambassadors approved a mandate for the presidency to negotiate with the European Parliament four legislative proposals designed to provide flexibility, ease the administrative burden and reduce financial costs for transport businesses.

 

   Financial services – Regulatory
     
Letter to EFRAG on IASB Exposure Draft COVID-19 Related Rent Concessions  

ESMA has contributed to the European Financial Reporting Advisory Group’s (EFRAG) due process regarding the draft comment letter on the IASB’s Exposure Draft ED/2020/2 Covid-19 Related Rent Concessions with the aim of improving the consistent application and enforceability of IFRS.

Like EFRAG, ESMA very much welcomes the initiative of the IASB to introduce a practical expedient that may provide relief for lessees in accounting for rent concessions granted by lessors in the very specific circumstances of the COVID-19 pandemic. More specifically, ESMA agrees with the proposal that a lessee should be allowed to elect not to assess whether a COVID-19 related rent concession is a lease modification or not and therefore be allowed, generally, to account for the effects of such concessions of lease payments in profit or loss. ESMA agrees that in the current circumstances such proposal would provide a practical relief to entities whilst still ensuring that users of financial information continue to have useful information on preparers’ leases.

 

   Employment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming /  Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, pour ce qui est de l'intervention majorée

 

   Tax & Social Security
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 20/5 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, à cause du coronavirus COVID-19

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures visant à stimuler la relance du marché locatif privé et social après les mesures restrictives pour contenir le coronavirus / Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen
     

 

   7/05/2020
   Banking & Finance
     
NBB Circular integrates EBA Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied due to the COVID-19 pandemic  

In this Circular, the NBB has integrated into its supervisory practice the EBA guidelines of 25 March on regulatory and supervisory measures on non-statutory moratoria for payment obligations on loans applied in the light of the COVID-19 crisis (EBA/GL/2020/02).

The purpose of these guidelines is to provide additional information and coherence on the prudential effects on exposures subject to a moratorium in the context of COVID-19.

To this end, the guidelines:

 1. prescribe criteria that a (legally and non-legally established) moratorium should fulfil in order not to be considered as a measure of respite;
 2. clarify the application of the prudential framework to exposures benefiting from deferral of payment under the moratorium, while aiming to ensure consistent treatment of the measures for calculating the own funds requirements;
 3. set out expectations of information exchange and reporting requirements

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement portant création d'un centre de contact chargé du suivi de la chaîne d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) / Besluit van de Regering tot oprichting van een contactcentrum dat belast is met het contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan
     
     
Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (I) / Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (I)
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie
     
     

Arrêté du Gouvernement wallon exécutant de manière temporaire et exceptionnelle le décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, dans le cadre de la crise sanitaire / Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis

     
     

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 37 modifiant l'article 109 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 37 tot wijziging van artikel 109 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

 

   State aid and Support Measures
     
     

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven / Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses

     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif au soutien des hôpitaux universitaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 8 betreffende de steun aan universitaire ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 36 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de handicapsector

 

   Employment
     
     
Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en microbiologie médicale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage / Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische microbiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten
     
     

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 39 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/018 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale / Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 9 portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

 

   Tax & Social Security
     
     
Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (1) / Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (1)
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar

 

   Corporate & M&A
     
Loi en vue de permettre le report de la transmission et de l'approbation des comptes annuels de skeyes pour l'année 2019, par suite des mesures prises dans le cadre de la crise du COVID-19 (1) / Wet teneinde uitstel toe te staan voor de toezending en de goedkeuring van de jaarrekening van skeyes voor het jaar 2019 ten gevolge van de maatregelen genomen in het kader van de COVID-19-crisis (1)
     

 

   6/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Spring 2020 Economic Forecast: A deep and uneven recession, an uncertain recovery  

The coronavirus pandemic represents a major shock for the global and EU economies, with very severe socio-economic consequences. Despite the swift and comprehensive policy response at both EU and national level, the EU economy will experience a recession of historic proportions this year.

The Spring 2020 Economic Forecast projects that the euro area economy will contract by a record 7¾% in 2020 and grow by 6¼% in 2021. The EU economy is forecast to contract by 7½% in 2020 and grow by around 6% in 2021. Growth projections for the EU and euro area have been revised down by around nine percentage points compared to the Autumn 2019 Economic Forecast.

 

   Financial services – Regulatory
     
ESMA reminds firms of conduct of business obligations under MiFID II  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is issuing a Public Statement on the risks for retail investors when trading under the highly uncertain market circumstances due to the COVID-19 pandemic. ESMA also reminds investment firms of the key conduct of business obligations under MiFID when providing services to retail investors.

 

   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen / Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants
     

 

   5/05/2020
   State aid and support measures
     
State aid: Commission approves Belgian €250 million subordinated loan scheme to support start-ups, scale-ups and SMEs affected by the coronavirus outbreak  
The European Commission has approved a Belgian scheme of €250 million, financed by the Flemish region, to support companies in the context of the coronavirus outbreak. The scheme was approved under the State aid Temporary Framework adopted by the Commission on 19 March 2020, as amended on 3 April 2020.

 

   Regulatory - Environment
     
     
Q&A on the effects of the coronacrisis on additional pensions   The FSMA has published a Q&A regarding the consequences of the COVID-19 pandemic on supplementary pensions and the death cover attached to it. Where relevant, the measures taken by the government are also explained.
     
     

Arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite / Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken

 

   Tax and Social Security
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques 
     

 

   4/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique / Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring
     
     
Loi visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19  / Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie
     
     
Results of the Q2 2020 ECB Survey of Professional Forecasters  
 • Expected effects of the coronavirus (COVID-19) pandemic and subsequent mitigation measures have a significant impact on inflation, growth and unemployment rate forecasts
 • HICP inflation expectations for shorter horizons revised sharply down, while average longer-term inflation expectations unchanged
 • Real GDP growth expectations for current and next year revised significantly – down and up respectively
 • Unemployment rate expectations revised up sharply for 2020 with only a gradual unwinding thereafter
     
     
Arrêté royal n° 18 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
     
     
Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite / Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken

 

   Financial services – Regulatory
     
     
Joint RTS on amendments to the bilateral margin requirements under EMIR in response to the COVID-19 outbreak  

The European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs), in response to the COVID-19 outbreak have published joint draft Regulatory Technical Standards (RTS) to amend the Delegated Regulation on the risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives (bilateral margining), under the European Markets Infrastructure Regulation (EMIR), to incorporate a one-year deferral of the two implementation phases of the bilateral margining requirements.

     
     
Joint RTS on amendments to the bilateral margin requirements under EMIR in response to the COVID-19 outbreak   The European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs), in response to the COVID-19 outbreak have published joint draft Regulatory Technical Standards (RTS) to amend the Delegated Regulation on the risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives (bilateral margining), under the European Markets Infrastructure Regulation (E